Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σχέδια Βελτίωσης: Διευκρινίσεις σε 9 ερωταπαντήσεις

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ), με διευκρινίσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

1. Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ηλικίας; 

Ο έλεγχος της ηλικίας, ως κριτήριο επιλογής ή/και ως κριτήριο επιλεξιμότητας ή/και ως κριτήριο καθορισμού της έντασης ενίσχυσης, γίνεται σε σχέση με την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του πρώτου σταδίου (άρθρο 12, υποπαράγραφος 1.1 της Πρόσκλησης) του αιτήματος στήριξης, δηλαδή ως προς την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των επενδύσεων.

2. Για την έγκριση των σιλό χρειάζονται συγκριτικός πίνακας λειτουργικότητας, κάτοψη και τεχνική έκθεση; 

Για την έγκριση των σιλό απαιτείται τεχνική έκθεση, τεχνικό φυλλάδιο και τρεις προσφορές.

3. Στη βαθμολογία των συλλογικών σχημάτων, για όσα στοιχεία απαιτείται υποβολή βεβαίωσης ορκωτού λογιστή, απαιτείται και η προσκόμιση των πρωτογενών στοιχείων στα οποία έχει βασιστεί η βεβαίωση; 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Αρκεί η βεβαίωση του ορκωτού λογιστή και σύμφωνα με αυτή γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση στήριξης.

4. Ο χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (25 τ.μ.) είναι εντός των 100 τ.μ. ή επιπλέον του χώρου αποθήκης; 

Ο χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (25 τ.μ.) είναι επιπλέον των 100 τ.μ. του χώρου αποθήκης είτε πρόκειται για αποθήκη γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού (περίπτωση 1.3.5 του άρθρου 9 της ΥΑ) είτε για αποθήκη προϊόντων της εκμετάλλευσης, ζωοτροφών κ.λπ. (περίπτωση 1.3.4 του άρθρου 9 της ΥΑ). Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι ισχύει ο γενικός όρος της υποπαραγράφου 1.5 του άρθρου 8 της ΥΑ.

5. Τα μισθωτήρια (ή παραχωρητήρια) εκτάσεων από το δημόσιο, πρέπει να μεταγραφούν; 

Δεν απαιτείται η μεταγραφή τους.

6. Πώς θα βαθμολογηθεί το κριτήριο 3.1.α στη Δράση 4.1.1 και πώς στη Δράση 4.1.3 όταν η βεβαίωση μέσου υπολοίπου αρκεί για να καλύψει το 20% της ιδίας συμμετοχής μόνο μίας εκ των δύο δράσεων; 

Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζονται τα εξής: 

  • Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού των δύο δράσεων (αθροιστικά), βαθμολογείται το κριτήριο και για τις δύο δράσεις.
  • Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού της μίας αλλά όχι της άλλης δράσης, βαθμολογείται το κριτήριο για τη δράση που καλύπτεται.
  • Εφόσον το μέσο υπόλοιπο καλύπτει το 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού της κάθε δράσης ξεχωριστά αλλά όχι και των δύο (αθροιστικά), βαθμολογείται κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α για τη δράση 4.1.1.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι επιθυμητό από το δικαιούχο, αυτός οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (όχι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το κριτήριο 3.1.α για τη δράση 4.1.3.

Η δήλωση αυτή αναρτάται στο ΠΣΚΕ και προσκομίζεται με το αίτημα στήριξης εκτός και αν το αίτημα έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος δεν οφείλει να την αναρτήσει αλλά οφείλει να την προσκομίσει μέχρι τις 14/09/2018 στην ΔΑΟΚ που υπέβαλλε την αίτηση.
Η ΔΑΟΚ πρωτοκολλεί την υπεύθυνη δήλωση.

7. Όταν σε χώρο σταβλισμού εγκεκριμένου θερμοκηπιακού τύπου ενσωματώνεται εξοπλισμός (π.χ. ταΐστρες, ποτίστρες, ταινία διατροφής κ.λπ.), απαιτείται η προσκόμιση εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών;

Όταν σε χώρο σταβλισμού εγκεκριμένου θερμοκηπιακού τύπου δεν ενσωματώνεται εξοπλισμός, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών. Περαιτέρω, ακόμα και στην περίπτωση όπου στον χώρο σταβλισμού τοποθετούνται ή ενσωματώνονται ποτίστρες και ταΐστρες, ανεξάρτητα από το εάν το κόστος τους υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών.

Επίσης, για το χώρο σταβλισμού εγκεκριμένου θερμοκηπιακού τύπου δεν απαιτείται η προσκόμιση εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών αν σε ξεχωριστό χώρο, που εφάπτεται σε αυτόν με μεσοτοιχία, έχει χωροθετηθεί χώρος άμελξης με ή χωρίς αμελκτήριο, αποθήκη, δωμάτιο σταβλίτη κ.λπ.

Ωστόσο η απαίτηση υποβολής εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών υπάρχει αν στον χώρο σταβλισμού ενσωματώνεται άλλος εξοπλισμός, αξίας άνω των 1.000 ευρώ, όπως π.χ. ταινία διατροφής.

8. Δεδομένου ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, είναι δυνατή η χρήση φορολογικών και οικονομικών στοιχείων του 2018 (δήλωση 2018 που αφορά εισοδήματα περιόδου 1.1.2017 έως 31.12.2017); 

Ναι, είναι δυνατόν αλλά όχι υποχρεωτικό.

9. Η αίτηση και το επιχειρηματικό σχέδιο στην αναδιπλούμενη λίστα του ΠΣΚΕ εμφανίζονται ως δικαιολογητικά προς ανάρτηση. Απαιτείται να αναρτηθούν;

Όχι, δεν απαιτείται η ανάρτησή τους. Απαιτείται όμως η εκτύπωση και υποβολή τους με το φυσικό φάκελο.