Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων

Για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, την Γρίπη των Πτηνών, την Ευλογιά του Προβάτου, τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου, τον Αφθώδη Πυρετό, την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια και είναι:

1. Η εισήγηση για τη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νοσημάτων.

2. Η εισήγηση για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Ειδικών, με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Ο σχεδιασμός των αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση των ασθενειών.

4. Η διεύθυνση, η παρακολούθηση και o συντονισμός της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.

5. Η λειτουργία του ως συνδέσμου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρ. Επιτροπή, στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

6. Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τα διαγνωστικά Εργαστήρια.

7. Η λειτουργία του ως συνδέσμου και παροχή πληροφοριών στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η λειτουργία του ως συνδέσμου με αγροτικούς-εμπορικούς τομείς και τα Μ.Μ.Ε.(σε εθνικό επίπεδο).

9. Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς για τον συντονισμό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.

10. Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τα όργανα εφαρμογής του νόμου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ειδικών νομικών μέτρων.

11. Η εισήγηση διευθέτησης οικονομικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την εμφάνιση των επιζωοτιών.

12. Η μέριμνα για την εξασφάλιση προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου.

13. Η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης.

14. Η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή των εμβολίων και η οριοθέτηση των ζωνών εμβολιασμού.

15. Η διατήρηση της ενημέρωσης και ετοιμότητας.

16. Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο διορισμός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

17. Η λειτουργία του ως συνδέσμου με γειτονικές ή τρίτες χώρες.

18. Η μέριμνα για την εφαρμογή οποιουδήποτε επιπλέον μέτρου κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νοσημάτων.

Στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου στελεχώνεται από τους ακόλουθους υπαλλήλους της κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά περίπτωση και ως ακολούθως:

1. Αλεξανδρόπουλος Θωμάς, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

2. Δηλέ Χρυσούλα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

3. Κορού Λασκαρίνα-Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

4. Περδικάρης Σωκράτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και λοιπών ζώων, της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

5. Γιαννιού Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εισαγωγών -Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης της ?/νσης Υγείας των Ζώων, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

6. Δαμιανάκη Γεωργία, του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Εφαρμογών, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

7. Βιτάλης Θρασύβουλος, του Τμήματος Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, και Τεχνητής Σπερματέγχυσης, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

8. Εριφύλη Ροϊνιώτη, του Τμήματος Ζωικών Υποπροϊόντων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας,ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

9. Λάγιου Ανθούλα, κτηνίατρος του Τμήματος Σφαγείων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

10. Χονδροκούκη Ελένη Προϊσταμένη του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

11. Μπουτσίνη Σοφία Προϊσταμένη του Τμήματος Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων Εντομολογίας και Παθολογίας Μελισσών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

12. Βουρβίδης Δημήτριος, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής Ιστολογίας Μικροβιολογίας και φυσιοπαθολογίας μαστού, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΠΕ3 Κτηνιατρικού,

13. Γεωργιάδης Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός εκ των ?ελών του Εθνικού Κέντρου, αντικαθίσταται από άτομο γνώστη του συγκεκριμένου αντικειμένου το οποίο θα ορίζεται μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή του Κέντρου.

Επιπλέον του προσωπικού της παραγράφου 1 στο Εθνικό Κέντρο εντάσσεται και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ορίζεται ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων Δηλέ Χρυσούλα.

Συντονιστής του Εθνικού ορίζεται η προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων κτηνίατρος Κορού Λασκαρίνα-Μαρία και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και λοιπών ζώων, κτηνίατρος Περδικάρης Σωκράτης ανάλογα με το νόσημα.

Περισσότερες πληροφορίες-Επικοινωνία:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνση Υγείας των Ζώων Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Βερανζέρου 46 - 104.38 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2102125737, 210- 527 1604, 210-2125789, 210-5271605, 210-5271616, 210-5271659 Fax:  210-8252631, 210- 2125719
e-mail: ethnikokentro@minagric.gr, chdile@minagric.gr, lmkorou@minagric.gr, sperdikaris@minagric.gr