Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα δεδομένα για τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων

Αλλαγές στα ισχύοντα σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Με απόφαση που σήμερα δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια» επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση, με τις αλλαγές άρθρο προς άρθρο και τα σχετικά υποδείγματα, πιέζοντας ΕΔΩ.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας, ισχύουν τα ακόλουθα:  

  1. Οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος όροι και προϋποθέσεις.

1.1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με έκδοση τραπεζικών επιταγών στο όνομα του δικαιούχου ή με απευθείας πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση αλλαγής του ειδικού λογαριασμού, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το πιστωτικό ίδρυμα για το κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού.

1.2. Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού του προγράμματος αποτελεί στοιχείο που ελέγχεται τόσο από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι δηλωθείσες δαπάνες στις σχετικές καταστάσεις πληρωμής.

1.3. Η ιδία συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. που αναλογεί στα ποσά της προκαταβολής της ενωσιακής χρηματοδότησης και εφόσον προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος, κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό με την υποβολή του αιτήματος προκαταβολής.

1.4. Οι Ο.Ε.Φ. υποχρεούνται να καταχωρίζουν όλες τις δαπάνες που επιδοτούνται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα, με ειδική σημείωση στα λογιστικά τους βιβλία (βιβλίο μητρώου παγίων εξόδων για τον πάγιο εξοπλισμό − λοιπά λογιστικά βιβλία για τις λοιπές δαπάνες). Στην δε περίπτωση που η Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση (Ν. 4384/2016, άρθρο 37, παράγραφος 3, εδάφιο 2).

1.5. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της υλοποίησης των μέτρων που λαμβάνει Ο.Ε.Φ. μπορεί να επιτραπεί για όλα τα μέτρα υπό τον όρο ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι άλλη νομική οντότητα με διαφορετικό Α.Φ.Μ. από αυτό της Ο.Ε.Φ.

  1. Προμήθειες εξοπλισμού

2.1. Εφόσον οι Ο.Ε.Φ. χρηματοδοτούνται για την προμήθεια παγίων, υποχρεούνται στην αγορά καινούργιου και αμεταχείριστου παγίων χωρίς παρακράτηση κυριότητας και που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σε ότι αφορά την σήμανση κατά CE (άρθρο 3 καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής) καθώς και στη διατήρησή του σε λειτουργική κατάσταση τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την προμήθειά του.

2.2. Οι προμήθειες των παγίων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, πρέπει να πραγματοποιούνται έως ένα μήνα πριν τη λήξη του προγράμματος έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την παραλαβή, εγκατάσταση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.

2.3. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών και την πληρωμή στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτείται η προσκόμιση από την Ο.Ε.Φ. των οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

2.4. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών των παγίων η Ο.Ε.Φ. διασφαλίζει:

2.4.1. ότι παραμένουν στην κυριότητά της και εκχωρείται στα μέλη μόνο η χρήση τους

2.4.2. την υποχρέωση των μελών της

α) να ενημερώνουν κάθε χρόνο για τις ελαιοκομικές εκτάσεις που δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε.

β) να διατηρούν τον επιδοτούμενο γεωργικό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση

γ) να ενημερώνουν άμεσα την Ο.Ε.Φ. για τυχόν αλλαγές των ανωτέρω στοιχείων

δ) ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω η ΟΕΦ θα μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των εφοδίων και σε περίπτωση που δεν είναι σε καλή κατάσταση το ανάλογο αντίτιμο.

2.5. Δαπάνες που αφορούν σε πάγια εγκρίνονται στον βαθμό που επιβεβαιώνεται η πλήρης λειτουργική τους κατάσταση από τις αρμόδιες επιτροπές Δ.Α.Ο.Κ.

2.6. Τα πάγια που αποκτώνται στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας καθώς και όλα τα έντυπα (μελέτες, εγχειρίδια κλπ.) που παραδίδονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή από τις Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια των συμβάσεων υλοποίησης των προγραμμάτων τους υποχρεωτικά φέρουν σε εμφανές σημείο, ειδική (μεταλλική εφόσον πρόκειται για πάγια) σήμανση, στην οποία αναγράφονται ευανάγνωστα τα εξής: «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα - καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής όπως ισχύουν - δραστηριότητα  του εγκεκριμένου προγράμματος με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».