Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενισχύεται η επιτήρηση για την Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών

Νέο έγγραφο του υπουργείου με οδηγίες για τους κτηνοτρόφους και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Σε συνέχεια των ενημερωτικών εγγράφων της, σχετικά με την εμφάνιση Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών στην Βουλγαρία, και προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες ανίχνευσης πιθανού κρούσματος στη Χώρα μας, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής-Διεύθυνση Υγείας Ζώων-Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Έχουν εμφανιστεί τέσσερις (4) ακόμη εστίες του νοσήματος στη Βουλγαρία, στην περιφέρεια Γιάμπολ (Yambol) της Βουλγαρίας, εντός των ορίων των 3χλμ. και 10 χλμ. των οριοθετημένων ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την πρώτη εστία που εμφανίστηκε, στις 23 Ιουνίου 2018, στο χωριό Βόντεν, στην περιοχή Μπολγιάροβο της περιφέρειας Γιάμπολ (village Voden, Municipality Bolyarovo, Region Yambol).

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στο σύστημα κοινοποίησης εστιών ADNS, όλες οι εστίες αφορούν σε εκτροφές αιγοπροβάτων, στις οποίες επιβεβαιώθηκαν θετικά δείγματα στο νόσημα, στο πλαίσιο της επιτήρησης που διενεργείται στην περιοχή.

Β. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες Αρχές της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κλινική εικόνα του νοσήματος, είναι ήπια, περιλαμβάνοντας συνήθη κλινικά συμπτώματα, όπως διάρροια, αιμορραγική ή μη, ρινικό έκκριμα και πυρεξία και χωρίς να χαρακτηρίζεται από αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και θνητότητα.

Επιπλέον, η διάγνωση του ιού έγινε με πραγματοποίηση μοριακών τεχνικών σε αίμα και ιστούς από νεκρά ζώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύο πρώτες εστίες όπου παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα προσβλήθηκαν μόνο πρόβατα και όχι αίγες. Η νοσηρότητα που διαπιστώθηκε ήταν χαμηλή.

Γ. Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης, λόγω της εμφάνισης του νοσήματος για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούνται οι Κτηνιατρικές Αρχές της Χώρας:

1) Να εφαρμόσουν τα μέτρα και τις ενέργειες που επισημάνθηκαν στις τρεις (3) σχετικές εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ. και

2) Να προβούν σε ενέργειες για την ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης για το νόσημα, με ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων και ενδελεχή κλινικό έλεγχο όλων των ευαίσθητων ειδών στη νόσο ζώων, καθώς και λήψη δειγμάτων από όλα τα ζώα για τα οποία η κλινική εικόνα και τα επιδημιολογικά δεδομένα θέτουν υποψία παρουσίας του νοσήματος, σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

Δ. Επιπλέον, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Επιτήρησης των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών, παρακαλούνται να προβούν πλέον των ανωτέρω, άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Εφαρμογή των μέτρων και των ενεργειών που επισημάνθηκαν στις τρεις (3) σχετικές εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ.

2) Να λαμβάνονται δείγματα αίματος και εκκρίσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας, σε ένα ποσοστό όχι μικρότερο του 10% επί του αριθμού των νοσούντων ζώων και πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, από πρόβατα και αίγες που παρουσιάζουν έστω και ήπια πεπτικά ή/και αναπνευστικά συμπτώματα, τα οποία εντοπίζονται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσημάτων, άλλων προγραμμάτων και ελέγχων καθώς και από σχετικές αναφορές κτηνοτρόφων και λοιπών εμπλεκομένων (ιδιώτες κτηνίατροι, εργαζόμενοι στις εκμεταλλεύσεις, ζωέμποροι, κ.λπ.). Ασφαλώς, η αξιολόγηση των επιζωωοτιολογικών δεδομένων στην εκμετάλλευση (π.χ. ελλιπή μέτρα βιοασφάλειας που συνιστούν πιθανή είσοδο του νοσήματος στην εκτροφή, κ.λπ.) αποτελούν το βασικό κριτήριο για τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης.

3) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος επιτήρησης των Τεσσάρων Εξωτικών Νοσημάτων, αύξηση του αριθμού των εκτροφών στις οποίες πραγματοποιούνται επισκέψεις για κλινική εξέταση των αιγοπροβάτων και λήψη δειγμάτων, ειδικά στις περιοχές πλησίον των συνόρων με την Βουλγαρία και την Τουρκία. Η έως τώρα επεξεργασία των αποτελεσμάτων της επιτήρησης καταδεικνύει ότι ήδη, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω μη εξασφάλισης του απαραίτητου αριθμού ζώων για κλινική εξέταση ή/και δειγματοληψία στις εκτροφές που ορίζονται σε κάθε υποπεριοχή, οι συνάδελφοι επισκέπτονται και άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων.

4) Στόχος πρέπει να είναι η πραγματοποίηση της επιτήρησης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκτροφών και ζώων, προκειμένου να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη εμφάνιση του νοσήματος στη Χώρα μας.

Ε. Σε περίπτωση υποψίας του νοσήματος, ενεργοποιείται το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση ασθενειών του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 ΦΕΚ 88Α'(Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (υπ' αριθμ. 258933/05.08.2008, Υ.Α., ΦΕΚ 1662 Β'/18.08.2008).

ΣΤ. Επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής των κάτωθι μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές αιγοπροβάτων: 

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
 • Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση του απολυμαντικού.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Απεντόμωση-μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
 • Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
 • Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
 • Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.