Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι προσλήψεις για τη δακοκτονία

Αναλυτικά η κατανομή του εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥπΑΑΤ Ν. Αντώνογλου καθορίστηκε η κατανομή του προσωπικού που θα απασχοληθεί Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Εποχικό προσωπικό προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 σε αριθμό ατόμων κατά ειδικότητα

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 6,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα τριακόσια ενενήντα δύο (392) άτομα (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2018.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14.06.2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2018.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος .