Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέχρι 30/6 τα συμπληρωματικά στοιχεία ΟΣΔΕ για τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων βιομηχανικής κάνναβης

Σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση, που συνυπέγραψαν τα αρμόδια Υπουργεία, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους θα πρέπει οι παραγωγοί βιομηχανικής κάνναβης να υποβάλλουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία στο ΟΣΔΕ για τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά στρέμμα) αλλά και τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων, προκειμένου να λάβουν την βασική ενίσχυση που δικαιούνται για την καλλιέργεια περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:

α) την κοινοποίηση στην Επιτροπή της απαγόρευσης της εμπορίας μιας συγκεκριμένης ποικιλίας βιομηχανικής κάνναβης, αν ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων της υπερβαίνει την περιεκτικότητα 0,2% σε THC για δύο συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του κανονισμού 639/2014,

β) την τήρηση του αρχείου της παρ. 3 του άρθρου 9 του καν. 639/2014, ανά ποικιλία με τα αποτελέσματα των αναλύσεων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε THC, βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας τους (εφεξής οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων).

Στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται, για ερευνητικούς - πειραματικούς σκοπούς, η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε έκταση πέντε (5) στρ. το ανώτερο, ανά ποικιλία και καλλιεργητική περίοδο.

Την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17-10-2014 απόφαση (Β' 2878/27-10-2014).

Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές που το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία 3 έτη υπερβαίνει τα 750mm.

Στην περίπτωση επίσπορης καλλιέργειας κάνναβης, απαιτείται νέα αίτηση για χορήγηση ξεχωριστής προέγκρισης.

Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 639/2014. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει, συμπληρωματικά στην ΕΑΕ στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά στρέμμα) καθώς και τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ή το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.»

Στο άρθρο 7 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.

α) Η συγκομιδή των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από το τέλος της ανθοφορίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού 639/2014. Η καλλιέργεια της κάνναβης ως επίσπορης καλλιέργειας συνεχίζεται υπό συνήθεις καλλιεργητικές συνθήκες τουλάχιστον έως το τέλος της περιόδου βλάστησης.

Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, τον χρόνο συγκομιδής, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. β) Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 του κανονισμού 639/2014, δύνανται οι παραγωγοί, αν το επιθυμούν, να συγκομίζουν τις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης μετά την έναρξη της ανθοφορίας, αλλά πριν τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου από το τέλος της ανθοφορίας.

Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, τον χρόνο συγκομιδής, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της, προκειμένου οι ελεγκτές να είναι παρόντες κατά τη συγκομιδή, ώστε να υποδεικνύουν ποια αντιπροσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας για τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα III του ιδίου ως άνω κανονισμού.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 και του Παραρτήματος III του Κανονισμού 639/2014, η εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του γεωργού ή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί των δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων.

Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο (2) ή περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και η ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις ποικιλίες αυτές.

Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του κανονισμού 639/2014, τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων και τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ, για το ότι για δεύτερο έτος, ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων μιας συγκεκριμένης ποικιλίας υπερβαίνει την περιεκτικότητα του 0,2% σε τετραϋδροκανναβινόλη, και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 17 της αριθ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω κανονισμού»