Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ευφυής  γεωργία ή προκήρυξη παρωδία;

31 εκατομμύρια ευρώ για «μετεωρολογικά μπαστουνάκια» αμφιβόλου χρησιμότητας!

Πριν από δυόµιση σχεδόν µήνες και συγκεκριµένα στις 16 Μαρτίου, οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Νίκος Παππάς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Βαγγέλης Αποστόλου και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Γιώργος Πετράκος, προχώρησαν στην υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας για τη χρήση µεθόδων Γεωργίας Ακριβείας και συστηµάτων νέων τεχνολογιών.

Η συνεργασία των τριών µερών, η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος Καρδίτσας, είχε ως στόχο την από κοινού σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνικών, που βασίζονται σε αυτόνοµα ιπτάµενα οχήµατα (drones), υποστηρίζουν εφαρµογές τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψηφιακές υποδοµές για τη συλλογή δεδοµένων και τη λήψη αποφάσεων για παρεµβάσεις στην καλλιέργεια. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η δράση «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα», την όλη διαχείριση της οποίας ανέλαβε η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ.

Μείναµε άφωνοι απ’ τα όσα περιγράφει η πολυσέλιδη προκήρυξη του διαγωνισµού

Και πράγµατι, προ ηµερών το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής επισήµως ανακοίνωσε ότι θέτει σε δηµόσια διαβούλευση 4 ψηφιακά έργα, ανάµεσά τους και το συγκεκριµένο. Αναζητήσαµε και µελετήσαµε προσεκτικά το πολυσέλιδο κείµενο της διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου προϋπολογισµού 31 εκατ. ευρώ. Και µείναµε άφωνοι απ’ τα όσα απίθανα διαπιστώσαµε.

Το έργο, σύµφωνα µε την περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, «αφορά στη δηµιουργία µίας τεχνολογικής πλατφόρµας και υποδοµής για την υποστήριξη  του εκσυγχρονισµού του γεωργικού τοµέα, η οποία θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα της υφιστάµενης  κατάστασης  και  θα  επιτρέπει  την  παροχή  εξατοµικευµένων  περιβαλλοντικών  δεδοµένων  και  ενηµερώσεων  για  τα  αγροτεµάχια  ανοικτών  καλλιεργειών  µε  αξιοποίηση  σύγχρονων  τεχνολογιών  πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ουσιαστικά η πλατφόρµα θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για  την εφαρµογή πολιτικών ψηφιακού µετασχηµατισµού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όταν ο αγρότης δεν έχει νερό να ποτίσει, εµείς πάµε για ψηφιακά µεγαλεία

Με άλλα λόγια, …την ώρα που ο αγρότης στη χώρα µας αγωνιά για το αν θα έχει νερό να ποτίσει ή όχι, την ώρα που το αρδευτικό δίκτυο έχει στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας σχεδόν καταρρεύσει, την ώρα που η ∆ΕΗ κατεβάζει τους διακόπτες στους διαλυµένους ΤΟΕΒ, τη στιγµή που κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν τις εκµεταλλεύσεις τους αφού το κράτος αδυνατεί να τους διασφαλίσει τα στοιχειώδη, όπως πρόσβαση και εξηλεκτρισµό, έρχεται το υπ. Ψηφιακής Πολιτικής να µας πει ότι θα φτιάξει µια πλατφόρµα και µέσω αυτής, όχι µόνο θα εκσυγχρονίσει τον γεωργικό τοµέα στην Ελλάδα, αλλά θα µετασχηµατίσει ψηφιακά ολόκληρη την Ευρώπη!

Και πως θα το κάνει αυτό; ∆ιαβάζουµε στην προκήρυξη: «Τα δοµικά στοιχεία της πλατφόρµας θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά  ιδρύµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εµπλεκόµενους φορείς µε την γη και την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά  ψηφιακά  δεδοµένα  και  στη  γνώση.  Θα  δηµιουργεί  σχέσεις  συνεργασίας  και  αµοιβαίου  οφέλους, αναιρώντας τους περιορισµούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου  και την ελλιπή προσβασιµότητα σε πόρους.  Η τεχνολογική πλατφόρµα θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του µικροκαλλιεργητή, του  γεωργικού συµβούλου και  των οργανώσεων που συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία». ∆ηλαδή, σε αυτή την πλατφόρµα και στον διαχειριστή της, θα µεταφερθεί το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας. ∆ωρεάν για πρώτα δυο χρόνια, αφού το κράτος δίνει 31 εκατ. ευρώ για να στηθεί όλο αυτό, µε το αζηµίωτο για κάθε συναλλαγή στο εξής.

Μήπως τελικά το ζητούµενο είναι η πρόσβαση σε πόρους ευρωπαϊκούς και αγροτών;

Βέβαια, δεν καταλαβαίνουµε µε ποιόν ακριβώς τρόπο η πλατφόρµα αυτή θα συµβάλλει στο να υπάρχει καλύτερη προσβασιµότητα σε πόρους για τους παραγωγούς. Αντιλαµβανόµαστε, όµως, ότι η διαχειρίστρια εταιρεία, θα έχει αυτή την προσβασιµότητα, …στους πόρους και του ΠΑΑ και των ίδιων των παραγωγών!

Μήπως, τελικά, αυτό είναι το ζητούµενο; Μήπως µε το πρόσχηµα του εκσυγχρονισµού, των νέων τεχνολογιών και της «διαστηµικής τεχνολογίας», αυτό που στην πραγµατικότητα επιχειρούν να δηµιουργήσουν είναι µια υπερεταιρεία, ένα ιδιωτικό υπερυπουργείο, όπου θα συγκεντρώσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων-υπηρεσιών, από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης µέχρι τους ελέγχους και τις πληρωµές, εκχωρώντας ότι έχει αποµείνει από το φυσικό αντικείµενο βασικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ;

Και µην κοροϊδευόµαστε: Ποια εκπαίδευση υπάρχει σήµερα στον µέσο Έλληνα αγρότη, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί σε τεχνολογίες, που θα είναι παρωχηµένες όταν κάποια στιγµή γίνουν τα βήµατα που πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση;

Η γεωργία ακριβείας ήδη σήµερα εφαρµόζεται από φορείς που έχουν να δείξουν έργο και επιτεύγµατα

∆ιαβάζουµε στην προκήρυξη του έργου: «Η σφαιρική προσέγγιση, σε ό,τι αφορά την συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων θα αποτελεί ακόµα ένα  στοιχείο καινοτοµίας και πλέον στην πράξη θα µπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά  οι νέες τεχνολογίες όπως το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (IoT), τα Μεγάλα ∆εδοµένα (Big Data) και η  διαστηµική παρακολούθηση της γης (EO) µπορούν να υποστηρίξουν την συµβουλευτική που στηρίζεται  στα δεδοµένα και την γνώση».

Να κατανοήσει στην πράξη το ΙοΤ, τα Big Data και τα δεδοµένα της διαστηµικής παρακολούθησης της γης! Μεγαλεία! Και σε θεωρητικό επίπεδο, δεν θα διαφωνήσει κανείς στο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, να εκσυγχρονιστεί ο αγροτικός χώρος, να κάνουµε δυο βήµατα µπροστά. Είπαµε όµως: Αν δεν έχεις αρδευτικό δίκτυο, ποιο το νόηµα του να συλλέξεις δεδοµένα και να πεις τον καλλιεργητή ποιο κοµµάτι γης χρειάζεται περισσότερο και ποιο λιγότερο νερό; Αλλά, πέρα απ’ αυτό, η ευφυής, γεωργία ακριβείας εφαρµόζεται ήδη σήµερα και υπάρχουν συνεταιρισµοί και πανεπιστήµια και άλλοι φορείς, που έχουν να επιδείξουν σηµαντικά επιτεύγµατα.

Οδηγούµαστε µε «ευφυία» και «ακριβεία» σε µία εταιρεία

Το ερώτηµα είναι γιατί όλο αυτό θα πρέπει να ανατεθεί σε µία µόνο εταιρεία; Και η απάντηση βρίσκεται στις ίδιες τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό, οι οποίες οδηγούν µε ευφυία και ακρίβεια, σε µια και µόνη εταιρεία! Ιδού: «Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης  σύµβασης, οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών  (3) τελευταίων, πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισµού, διαχειριστικών χρήσεων, ίσο ή µεγαλύτερο  από  το  100%  του  προϋπολογισµού  του  υπό  ανάθεση  Έργου  (µη  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)».

Με το τρικ της αυτοτιµολόγησης, η εταιρία της γνωστής µηχανοπαρέας εκπληρώνει το ως άνω κριτήριο. Έπειτα, για να µπορεί κάποιος να πάρει το έργο, θα πρέπει να διαθέτει «την  κατάλληλα  τεκµηριωµένη  και  αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου αντικειµένου  µε το υπό ανάθεση Έργο».

Πρώτα διαφήµισαν το µαγαζί τους και τώρα προβάλλουν ως ικανοί να πάρουν αυτοί τα 31 εκατ. ευρώ της προκήρυξης

Αντίστοιχου αντικειµένου τεχνογνωσία, ποια εταιρεία µπορεί να επικαλεστεί άραγε; Ακόµη, η προκήρυξη θέτει ως προϋπόθεση, όλως τυχαίως να υποθέσουµε, για τα έτη 2015, 2016 και 2017 να καλύπτει ο προσφέρον οικονοµικός φορέας αθροιστικά καλλιεργήσιµη έκταση τουλάχιστον 500.000 στρεµµάτων, τα υποβαλλόµενα έργα να αφορούν σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικές καλλιέργειες και να έχουν ήδη υλοποιηθεί σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Μάλιστα, ορίζεται και ανά Περιφερειακή Ενότητα το που θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί συλλογής δεδοµένων! Προϋποθέσεις, που σήµερα µία µόνο εταιρεία πληροί, η οποία πρώτα έφτιαξε και διαφήµισε το µαγαζί και τώρα προβάλλει ως ο ιδανικός και µόνος ικανός υποψήφιος να πάρει 31 εκατ. ευρώ για να φτιάξει αυτό που ήδη έχει, το οποίο, όµως, κανέναν δεν ενδιαφέρει και κανέναν δεν αφορά, άρα, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η δια επιβολής σίγουρη και σταθερή πελατεία της!

Εφημερίδα Agrenda

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιουνίου 2018