Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενεργητική προστασία: παράταση για τα αντιχαλαζικά δίχτυα

Την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως τις 31/07/2018, αποφάσισαν από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α.

Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α.4882/11-04-2018 πρόσκλησης που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», σύμφωνα με την οποία η προθεσμία έληγε στις 25/06/2018.

Παρακάτω, υπενθυμίζουμε κάποια σημαντικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα: 

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής. γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Πιστώσεις-Χρηματοδότηση

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.500.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής. Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών

α) Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες:

  • αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση,
  • έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης όπως αυτό ορίζεται στην υποπαράγραφο 1.9.2,
  • υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης,
  • κατ' εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης οι γενικές δαπάνες υλοποιούνται μετά την 1/01/2014,
  • εξυπηρετούν τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, και στστ) ελέγχονται και επαληθεύονται.

β) Δαπάνες που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, υλοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου χωρίς υποχρέωση ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης απορριφθεί.

γ) Οι γενικές δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση μόνο εφόσον η αίτηση στήριξης ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης.

δ) Οι δαπάνες ελέγχονται όταν ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής επαληθεύσει ότι:

αα) το οικονομικό αντικείμενο έχει εξοφληθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Φορολογική Διοίκηση (για παράδειγμα Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4046/12 (Α' 22) όπως ισχύει κάθε φορά) και

ββ) το φυσικό αντικείμενο ανταποκρίνονται με εκείνο της απόφασης ένταξης.

ε) Οι δαπάνες επαληθεύονται όταν η επιτόπια επίσκεψη του διοικητικού ελέγχου της αίτησης πληρωμής επαληθεύσει ότι οι δαπάνες πράγματι είναι εγκατεστημένες στον τόπο της επένδυσης και λειτουργικές και το φυσικό τους αντικείμενο ανταποκρίνεται με εκείνο που προέκυψε από τον έλεγχο της περίπτωσης δ.

στ) Δεν ενισχύονται, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, δαπάνες:

  • που έχουν ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης) και
  • κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την Ενωσιακή στήριξη που παρέχεται βάσει του εν λόγω κανονισμού ή κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών του αντίστοιχου εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

α) Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως

αα) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό,

ββ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,

γγ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή,

δδ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή,

εε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,

στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή

ζζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και

ηη) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες των εδαφίων αα, ββ, γγ, δδ, εε, ζζ και στστ και αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων.

Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.

β) Οι δαπάνες της προηγούμενης περίπτωσης α ενισχύονται με τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

γ) Οι γενικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης και σε καμία περίπτωση το ποσό των 10.000 ευρώ.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 100.000,00 ευρώ.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1.000.000,00 ευρώ.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.