Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα για επιβλαβή οργανισμό στο καλαμπόκι

Εγκρίθηκε πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για την παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού της καλλιέργειας του αραβοσίτου Diabrotica virgifera Le Conte, την καλλιεργητική περίοδο 2018.

Περιοχή εφαρμογής προγράμματος:

Οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που καλλιεργείται ο αραβόσιτος και έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του εντόμου και οι όμορές τους, όπου η παρουσία του δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά τις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους.

Σκοπός-Στόχοι:

Η παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera Le Conte μέσα από δίκτυο παγίδων.

Η ενημέρωση και η υποστήριξη των καλλιεργητών αραβοσίτου με οδηγίες για την παρακολούθηση των καλλιεργειών τους, και τις μεθόδους αντιμετώπισης του επιβλαβούς οργανισμού που θα πρέπει να προτιμούνται αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα. 2.3 Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων με σκοπό τον ορισμό τιμών κατωτάτων ορίων επέμβασης για τους πληθυσμούς του Diabrotica Virgifera Le Conte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου στην Ελλάδα.

Φορείς εφαρμογής:

α) Φορέας εφαρμογής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) είναι η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

β) Περιφερειακός συντονιστής και φορέας ενημέρωσης μέσω των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων είναι το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε).

γ) Κεντρικός συντονιστής του Προγράμματος της Χώρας είναι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Για τεχνική υποστήριξη εφόσον απαιτηθεί, οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μπορούν να απευθυνθούν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στους Δρ. Μυλωνά Παναγιώτη και Δρ. Παπαχρήστο Δημήτριο του τμήματος Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας.

Οι συλλήψεις των τελείων εντόμων καταγράφονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπόδειγμα Καταγραφής Συλλήψεων για τον επιβλαβή οργανισμό Diabrotica Virgifera Le Conte, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με σκοπό την ενιαία καταγραφή από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των στοιχείων αποτύπωσης της δυναμικής των πληθυσμών σε εθνικό επίπεδο.

Το προσωπικό των ΔΑΟΚ των Π.Ε. πέραν των συλλήψεων καταγράφει και συμπτώματα προσβολής του εντόμου που τυχόν παρατηρούνται στις καλλιέργειες ενώ μπορεί να προβαίνει σε δειγματοληψίες φυτικών ιστών για εξακρίβωση των αιτίων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.