Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου εμπορίου

Τι αναφέρει η διευκρινιστική εγκύκλιος

Αναλυτικά η διαδικασία, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων που υπεβλήθησαν από φορείς στο Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο αρμόδιο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, η υπηρεσία εξέδωσε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, όπου αναλυτικά περιγράφεται τι ισχύει με την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου στάσιμου εμπορίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο αδειούχος παραγωγός πωλητής:

α. Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 11. Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του ως προς τη θέση, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης στο Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται.

β. Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί δραστηριοποίηση σε νέα θέση είτε α)στον Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται, είτε β)σε άλλο Δήμο.
Η αίτηση του αδειούχου μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 41).

γ. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 41 και 42 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων θέσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, θέσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ο αδειούχος παραγωγός πωλητής:

α. Ανανεώνει την άδειά στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του του, σύμφωνα με το άρθρο

11. Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

β. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.
Η αίτηση του αδειούχου υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια. Μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 47).

Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου μπορούν να δραστηριοποιούνται, κατά μέγιστο, σε τρεις περιφέρειες.

γ) Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 47 και 48 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων εγκρίσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, εγκρίσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017.

Αναφορικά με την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4497/2017, η ασφαλιστική ενημερότητα δύναται να υποβληθεί μέχρι τέλους του έτους 2018.

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής:

Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του στον Δήμο που του έχει χορηγήσει θέση κατά το παρελθόν.

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθρου πλανόδιου εμπορίου

Α. Άδειες επαγγελματιών που χορηγήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4497/2017.

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής:

α) Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22. Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

β) Μπορεί επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3. (άρθρο 59 παρ. 11 σε συνδυασμό με άρθρο 6 παρ. 3).

Β. Άδειες επαγγελματιών που χορηγούνται σύμφωνα το ν. 4497/2017.

Ο αδειούχος επαγγελματίας πωλητής: Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του για διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22. Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δραστηριοποιείται.

Αναλυτικά η εγκύκλιος ΕΔΩ.