Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έτους 2018

Αναλυτικά το που και πως θα γίνονται οι έλεγχοι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.

 

Για το έτος 2018, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

Ι. Προγραμματισμός Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα

1. Βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων Στις βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

1.1. Όσον αφορά την τυποποίηση και συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα ελεγχθούν: Κατά πόσον η βιομηχανία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Γεωργικών Φαρμάκων για τις μορφές σκευασμάτων που τυποποιεί ή συσκευάζει. Με δειγματοληπτικό έλεγχο των τιμολογίων προμήθειας δραστικών ουσιών, διαλυτών, χύμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ήδη συσκευασμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (με ή χωρίς ετικέτα επί της συσκευασίας), κατά πόσον πληρούνται οι αναγραφόμενες προϋποθέσεις στην αντίστοιχη άδεια διάθεσης στην αγορά (εταιρεία και εργοστάσιο συσκευασίας).

Με δειγματοληπτικό έλεγχο των παραχθέντων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά πόσον πληρούνται οι αναγραφόμενες προϋποθέσεις στην αντίστοιχη άδεια διάθεσης στην αγορά (μέγεθος και υλικό συσκευασίας). Με δειγματοληπτικό έλεγχο των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στα οποία αποστάλθηκαν τα προϊόντα, κατά πόσον είχαν προχωρήσει σε αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Συχνότητα ελέγχων: Εφόσον στην περιοχή ευθύνης της ελεγκτικής αρχής υπάρχουν βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να διενεργούνται έλεγχοι σε τουλάχιστον πέντε (5) βιομηχανίες ανά αρμόδια αρχή. Η επιλογή των βιομηχανιών γίνεται με βάση το ιστορικό των ελέγχων και τυχόν οδηγίες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.2. Όσον αφορά στη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων παραλλήλου εμπορίου Για τα σκευάσματα παραλλήλου εμπορίου θα διενεργηθούν δειγματοληψίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ η άδεια παραλλήλου εμπορίου και στη συνέχεια αποστολή τους στο Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, μαζί με δύο δείγματα (δύο διαφορετικών παρτίδων) του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς. Συχνότητα ελέγχων: Σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Ελέγχου λαμβάνονται δείγματα από όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παραλλήλου εμπορίου, ώστε κάθε έλεγχος να αναφέρεται σε διαφορετική παρτίδα του σκευάσματος.

1.3. Όσον αφορά τη συσκευασία και την ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Η συσκευασία ή η ετικέτα των γεωργικών φαρμάκων ελέγχεται σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Ελέγχονται συσκευασίες και ετικέτες φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου υπήρξαν τροποποιήσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας κατά το 2018, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω τροποποίησης των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.4. Όσον αφορά το περιεχόμενο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ελέγχους στο περιεχόμενο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσω δειγματοληψιών από τις αρμόδιες αρχές και εργαστηριακών αναλύσεων από το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Τα δείγματα μπορούν να λαμβάνονται είτε από βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων είτε από άλλους χώρους (π.χ. καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τις ελεγκτικές αρχές κατά τη δειγματοληψία των σκευασμάτων, ώστε να μεριμνούν τόσο το δείγμα και το αντίδειγμα να είναι της ιδίας παρτίδας. Συχνότητα ελέγχων: Κάθε αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί στη δειγματοληψία τουλάχιστον δέκα (10) φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2018.

2. Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Οι επίσημοι έλεγχοι στην εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το έτος 2018 αφορούν:

2.1. Ελέγχους επιχειρήσεων που ασκούν εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων χωρίς την προβλεπόμενη αναγγελία έναρξης και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

2.2. Ελέγχους σε επιχειρήσεις που ήδη ασκούν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, όσον αφορά στην εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Η επιλογή και ο αριθμός των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 159/2013 (ΦΕΚ Β΄251).

2.3. Ελέγχους στην ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 5103/51643/17-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Β-ΡΒΖ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2.4. Ελέγχους στην συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Συχνότητα ελέγχων στην εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας θα πρέπει να ελέγξει ποσοστό τουλάχιστον 20% των επιχειρήσεων που ασκούν εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

3. Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Οι έλεγχοι στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων αφορούν:

3.1. Επιτόπιους ελέγχους σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένα:

3.1.1. Ελέγχους αποθηκευτικών χώρων επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου της αποθήκευσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών με βάση το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 και παρήλθε το χρονικό διάστημα έγκρισης.

3.1.2. Ελέγχους αρχείων καταγραφής χρήσης ή/και παραστατικών προμήθειας γεωργικών φαρμάκων. Σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων της μιας καλλιεργειών θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι καλλιέργειες. Δειγματοληπτικά λαμβάνονται τα αρχεία καταγραφής και ελέγχεται εάν η χρήση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική άδεια διάθεσης στην αγορά

3.1.3. Ελέγχους κατοχής πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

3.2. Δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των προηγουμένων χρόνων. Τα δείγματα αυτά θα αποστέλλονται στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

3.3. Δειγματοληψίες καρπών. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν δείγματα που λαμβάνονται για τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Συχνότητα ελέγχων: Διενεργούνται δειγματοληψίες σύμφωνα με τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων και σε περίπτωση που από τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων προκύπτει μη ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται επιτόπιος έλεγχος του επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3.4. Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Δ΄ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και τη με αριθ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Οι έλεγχοι αυτοί εντοπίζονται στην τήρηση των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και στην εφαρμογή των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ειδικότερα στην περίπτωση αναρτημένων οδηγιών (έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 491/5467/15-01- 2016), ο έλεγχoς αφορά στην εφαρμογή των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην στήλη «ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ» της κάθε οδηγίας.

3.5. Δειγματοληψίες από ψεκαστικό διάλυμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων Οι δειγματοληψίες από ψεκαστικό διάλυμα εφαρμόζονται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στο οποίο αποστέλλονται τα σχετικά δείγματα. Συχνότητα ελέγχων στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων: Διενεργούνται έλεγχοι σε αριθμό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

4. Παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Έλεγχοι για τη διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό να ελεγχθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 από τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα:

4.1. Για διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα σκευασμάτων με ξενόγλωσσες ετικέτες. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης σκευασμάτων με ξενόγλωσσες ετικέτες μη κοινοτικής χώρας, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια κατά περιοχή τελωνειακή αρχή.

4.2. Στην διάθεση στην αγορά συμπεριλαμβανομένου της αποθήκευσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών με βάση το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 και παρήλθε το χρονικό διάστημα έγκρισης.

4.3. Όπου απαιτείται για την τεκμηρίωση της παράβασης, διενεργούνται δειγματοληψίες σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στο οποίο αποστέλλονται τα σχετικά δείγματα. Συχνότητα ελέγχων: Οι έλεγχοι διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό παραβάσεων που σχετίζονται με τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην περιοχή ευθύνης της ελεγκτικής αρχής. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται συνδυαστικά μαζί με κάθε έλεγχο σε βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.