Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για τους δολωματικούς ψεκασμούς

229.884 ευρώ ο προϋπολογισμός (συν ΦΠΑ 55.172 ευρώ) για τη δακοκτονία στην Αιτωλοακαρνανία.

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασμό του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018, και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής, με CPV: 77100000, ύψους 285.056,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α 229.884,00 € με ΦΠΑ 55.172,16 € )». (Διακήρυξη με αρ. πρωτ.:113975/1184 της Δ/νσης Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Η τελική επιλογή γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά τομέα δολωματικού ψεκασμού και οι μειοδότες μπορούν να δώσουν προσφορά για όσους τομείς επιθυμούν. Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι το πέρας των ψεκασμών, όπως θα το καθορίσει αυτό ο Δ/ντης Δακοκτονίας και ξεκινά από την υπογραφή της/των συμβάσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, και τον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. (0879).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α΄/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677 Β΄/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του ν.4412/2016 και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη την 17-04-2018 και ώρα 10.00 π.μ. και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η ημέρα Παρασκευή, την 18/5/2018 και ώρα 10.00 π.μ..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και ορίστηκε η ημέρα 24/05/2018 την Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί του ποσού του κόστους του ψεκασμού του τομέα ή των τομέων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, Ν4281/2014). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. Ν. 4281/2014).

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την υποβολή των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2631361216, fax: 2631027125, αρμόδιος για επικοινωνία η κ.α ΦΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τμήματος Προμηθειών , κτίριο Διοικητηρίου Μεσολόγγι, 30200.

Αναλυτικά η Προκήρυξη