Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Εγκύκλιο για τη διαδικασία διεξαγωγής των προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.04

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3256/Β΄/18.09.2017), που θεσπίζει το πλαίσιο εφαρμογής μεταξύ άλλων και της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει, ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, πραγματοποιείται κατά το κύριο μέρος του μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που 2 υποστηρίζει την υλοποίηση της Δράσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3256/Β΄/18.09.2017), προβλέπεται η δυνατότητα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας/Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟ/ΔΑΟΚ) να επεκτείνουν το διοικητικό έλεγχο ζητώντας την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου Α του άρθρου 10, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων σε περιπτώσεις καταγγελιών ή υπονοιών για απάτη.

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 10 στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων κρίθηκε απαραίτητη μετά από αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την Υπηρεσία μας αλλά και σειρά δημοσιευμάτων που αναφέρουν εκτεταμένη υποβολή αναληθών στοιχείων εκ μέρους των υποψήφιων δικαιούχων ως προς την δυνατότητα άρδευσης των δηλούμενων για ένταξη στη δράση αγροτεμαχίων.

Αντικείμενο επομένως των ελέγχων θα αποτελέσει η τήρηση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού ως αρδευόμενου κάθε ενός από τα αγροτεμάχια τα οποία ο παραγωγός αιτείται να εντάξει στη Δράση. Το συγκεκριμένο πεδίο στις ηλεκτρονικές αιτήσεις στήριξης ερχόταν προσυμπληρωμένο με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2017, όπου η σχετική πληροφορία καταχωρείται κατά δήλωση του παραγωγού .

Όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση της Δράσης, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου (α) της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ, δηλαδή ανάκτηση του συνόλου των καταβληθέντων χρημάτων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους και απένταξη του δικαιούχου από τη Δράση.

Η αίτηση ένταξης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο, το οποίο διαπιστώνεται επιτοπίως ότι δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας, επισύρει και τις κυρώσεις του σημείου (θ) της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ, αποκλείοντας το δικαιούχο από την ενίσχυση και από άλλες δράσεις του Μέτρου 10 καθώς και από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε άλλες Προσκλήσεις του Μέτρου 10 για δύο έτη.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η αριθ. 146896/27.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2878) ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 140424/14.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 814) ΚΥΑ. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 της αριθ. 146896/27.10.2014 (ΦΕΚ Β? 2878) ΚΥΑ, σε ισχύ είναι οι άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005. Για τις άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 2005 οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να είχαν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μέχρι τις 30-04-2015.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα γίνει από την Επιτροπή που έχει συσταθεί στις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ στο πλαίσιο εξέτασης των Ενδικοφανών Προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 10 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ και την αριθ. 929/44502/22.03.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα της Επιτροπής που μετέχουν στην ανωτέρω 3 διαδικασία, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΔΑΟ/ΔΑΟΚ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι αρμόδιοι χειριστές της Δράσης 10.1.04 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τους παραγωγούς που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου ? σε ατομικό επίπεδο για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων ? μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα «Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης», ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή του μηνύματος από τον αποδέκτη. Η εν λόγω αλληλογραφία (απεσταλμένο μήνυμα και εισερχόμενο αποδεικτικό ανάγνωσης) πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Για διευκόλυνση, επισυνάπτεται στο Παράρτημα υπόδειγμα επιστολής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση των παραγωγών. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το αποδεικτικό ανάγνωσης από κάποιον παραγωγό, πρέπει να του αποσταλεί ταχυδρομικά συστημένη επιστολή και το αποδεικτικό αποστολής να τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία εντός της οποίας οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα οριστεί από τους αρμόδιους χειριστές της Δράσης ανά ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

Προκειμένου η Διεύθυνσή μας, ως αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), να προχωρήσει, το ταχύτερο δυνατό, στην κατάρτιση του τελικού Πίνακα Κατάταξης, η όλη διαδικασία ελέγχου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαΐου 2018.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εξαγωγή του δείγματος των παραγωγών που θα ελεγχθούν έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ με βάση το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν πανελλαδικά και με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα στοιχεία των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα θα αποσταλούν από την Υπηρεσία μας με αρχείο ανά ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο χαρακτηρισμός ενός αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο συνεπάγεται ότι στο τελευταίο δύναται να παροχετευτεί επαρκής ποσότητα νερού, νόμιμα παρεχόμενη με βάση την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αρδευόμενων καλλιεργειών. Επομένως, για το διοικητικό έλεγχο κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση εκ μέρους των παραγωγών των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1.της βεβαίωσης από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και
2. της ισχύουσας άδειας χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και
3.της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την 4 16.02.2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση.
4.Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήση νερού στο όνομα του τελευταίου.

Ο έλεγχος θα γίνει σε επίπεδο αιτούμενου για ένταξη αγροτεμαχίου, χρησιμοποιώντας την εκτύπωση της αίτησης στήριξης κάθε παραγωγού από το ΠΣ. Για τον έλεγχο της αλήθειας των δηλούμενων στην αίτηση στήριξης στοιχείων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να καλύπτουν σε έκταση το σύνολο των αιτούμενων για ένταξη αγροτεμαχίων και να αφορούν το έτος χρήσης (με βάση την ΕΑΕ) 2017.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών από την Επιτροπή, οι χειριστές της Δράσης 10.1.04 οφείλουν να ενημερώσουν τους παραγωγούς των οποίων ο έλεγχος οδήγησε σε ευρήματα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα εντός 3 εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν αντιρρήσεις τους ή επιπλέον δικαιολογητικά, στο πλαίσιο των άρθρων 24 και 25 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α? 45).

Τα δικαιολογητικά αυτά θα αξιολογηθούν ανάλογα από την Επιτροπή.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο είτε λόγω ασαφειών είτε λόγω υπονοιών απάτης, είναι δυνατόν ο έλεγχος των παραστατικών να συμπληρωθεί με τη διεξαγωγή από τους αρμόδιους ελεγκτές των ΔΑΟΚ επιτόπιου ελέγχου στα αμφισβητούμενα αγροτεμάχια, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.

Η αλληλογραφία για την ειδοποίηση των παραγωγών του δείγματος με το σύνολο των δικαιολογητικών που αποτέλεσαν εργαλείο ελέγχου και τα πρακτικά ελέγχου τηρείται σε ξεχωριστό αρχείο σε κάθε ΔΑΟ/ΔΑΟΚ και μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε έλεγχο, είτε από τον ΕΦΔ είτε από οποιαδήποτε άλλη αρχή.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται αναλυτικά από την Επιτροπή Ελέγχου σε πρακτικό. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά (διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου) αποστέλλονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγησή τους και ακολούθως την καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ