Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων»

Καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.

Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται έως τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.

Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων μπορεί να είναι οι εξής:

i. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου

ii. Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του

iii. Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους

iv. Μελισσοκομικά φυτά

v. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης

vi. Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

vii. Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών

viii. Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση-Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

ix. Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)

x. Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)

xi. Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)

xii. Εθνική και κοινοτική νομοθεσία-Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας - Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Ειδικά, για το μελισσοκομικό έτος 2018, προκειμένου να επισημανθεί η προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν με την τυποποίηση και σήμανση, είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην θεματική ενότητα «Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση-Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων» σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.

Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων Μελισσοκομίας, καθώς και των αρμόδιων υπαλλήλων των υπηρεσιών της χώρας προς όφελος του μελισσοκομικού κλάδου.

Ως περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου, κάθε μελισσοκομικού έτους. Εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται πέραν της περιόδου αυτής δεν είναι επιλέξιμες.

Η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών υλοποίησης της Δράσης και έχει στόχο την κάλυψη όλης της χώρας. Λαμβάνεται υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων ορίζεται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ύψος Επιχορήγησης

1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 826/72508/04-7-2017 (Β΄ 2334) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ενισχύεται το 100% των δαπανών πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων και μέχρι συνολικού ποσού 120.000 Ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2018.

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 5423 Φ.29/110. 3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

i. Αμοιβές εισηγητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ii. Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων εισηγητών σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» (Α΄ 94) και όπως ισχύει κάθε φορά.

iii. Έξοδα για εδέσματα, αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες στους εκπαιδευόμενους, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ ανά ημέρα εκπαίδευσης.

iv. Έξοδα για εκπαιδευτικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ενενήντα ευρώ ανά εκπαίδευση.

v. Έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων, εφόσον δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή εφόσον ο φορέας, στην έδρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση, δεν διαθέτει αίθουσα και εποπτικά μέσα.

vi. Αμοιβές των Προέδρων ή άλλων εκπροσώπων των μελισσοκομικών συνεταιρισμών ή συλλόγων (όπως έχουν ορισθεί βάσει του καταστατικού) με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό της εκπαίδευσης. Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ ανά εκπαίδευση.

vii. Έξοδα για καθαριότητα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα ευρώ ανά ημέρα εκπαίδευσης.

viii. Κρατήσεις υπέρ του φορέα, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των εγκεκριμένων δαπανών (απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ? ΔΗΜΗΤΡΑ).

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Τρόπος πληρωμής

1.Ο δικαιούχος φορέας οφείλει με την αίτησή του να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο οποίος είναι δεσμευτικός και αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της υλοποίησης του προγράμματος εκπαιδεύσεων κάθε έτους.

2.Πληρωμές διενεργούνται μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, ως εξής:

α) Με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή

β) Εφάπαξ με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής από τον δικαιούχο φορέα, το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος.

4. Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν σφραγίδα με μέριμνα του φορέα με το εξής κείμενο: «έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013».

5. Ο δικαιούχος φορέας τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του και καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

6. Σε κάθε περίπτωση η σφράγιση σύμφωνα με την παράγραφο 4 προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου.

7. Στην περίπτωση προμήθειας υλικών-εξοπλισμού ή υπηρεσιών, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών στο Δημόσιο όπως ισχύει κάθε φορά και να προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του.

Όπου προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά.