Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόταση για αύξηση έως 25.000 ευρώ των ενισχύσεων "ήσσονος σημασίας" (de minimis) στους γεωργούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το μέγιστο ποσό των γεωργικών κρατικών ενισχύσεων που τα κράτη μέλη μπορούν να διανέμουν χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση, από 15.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ, σε διάστημα τριετίας, ανά εκμετάλλευση.

Οι λεγόμενες «de minimis» ενισχύσεις έχουν αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμες σε περιόδους κρίσης, καθώς επιτρέπουν ταχύτερη αντίδραση στην παροχή βοήθειας προς τους γεωργούς για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως η προσωρινή έλλειψη ρευστότητας.

Η Επιτροπή ανταποκρίνεται στην πρόσκληση των κρατών μελών να αυξηθεί το ανώτατο όριο των ενισχύσεων το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να διανέμουν κεφάλαια σε μεγαλύτερη κλίμακα και ταχύτερα χωρίς τις αναγκαίες κοινοποιήσεις.

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν προκύπτουν στρεβλώσεις της αγοράς, θεσπίζεται πρόσθετη εγγύηση: ένας γεωργικός τομέας δεν μπορεί να λάβει άνω του 50% του συνολικού ποσού της εθνικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη δημιουργία κεντρικού μητρώου το οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιούν. Αυτό θα απλουστεύσει την παρακολούθηση της χρήσης και διανομής της ενίσχυσης.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις, σχετικά με την πρότασή της, των δημόσιων αρχών ολόκληρης της ΕΕ που έχουν κάνει χρήση αυτού του εργαλείου.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 16 Απριλίου 2018. Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί το καλοκαίρι από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη.