Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις Μεταποίησης

Καταληκτική ημερομηνία η 20η Φεβρουαρίου

Το ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί την απόφαση που υπογράφεται από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων- Τμήμα προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων , σύμφωνα με την οποία καταληκτική ηµερομηνία για την υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις μεταποίησης είναι η 20η Φεβρουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της 2285/112754/25-10-2017 1ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 756/46257/27-04- 2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.1 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και της 2286/112759/25-10-2017 2ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 1338/68195/23-06-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.2 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», το ΥΠΑΑΤ κάνει γνωστό ότι η καταληκτική ηµεροχρονολογία για την υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας για τις ανωτέρω δράσεις είναι η 20η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 και κανένας φυσικός φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνει δεκτός πέραν της ηµεροχρονολογίας αυτής.

Οι φάκελοι θα κατατίθενται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥΠΑΑΤ, Σκαλιστήρη 19 και Πατησίων 207Α – γραφείο 203.