Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: 39 συμβάσεις για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα Απόφαση έγκρισης του Διευθυντή του ΙΝ.ΑΛ.Ε., εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα εννιά (39) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση όπου περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο κάθε έργου-σύμβασης, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά εδώ.