Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Υπάρχουν οφειλές σας προς Τράπεζες, Εφορία και ΟΓΑ;

Πλέον υφίσταται ο Νόμος ν.4469/2017, ή ως γνωστός ο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών» που φροντίζει να ρυθμιστούν οφειλές  άνω των 20.000€ που έχουν δημιουργηθεί μέχρι της 31/12/2016 προς τις Τράπεζες , την Εφορία και τα Ασφαλιστικά  Ταμεία.

 

Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται και τι προβλέπει ο «Εξωδικαστικός Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών»;

Στο «Εξωδικαστικό Μηχανισμό» υπάγονται επιχειρήσεις αυτές οι οποίες κρίνονται βιώσιμες και  οι οποίες

 • κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή
 • οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Εφορία ή προς Ασφαλιστικό Ταμείο ή
 • είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή
 • είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

Ποιά όμως είναι η βιώσιμη επιχείρηση;

Σε πρώτο στάδιο o νόμος θεωρεί βιώσιμη επιχείρηση αυτή που:

1ο. τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα,  εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης .

2ο. τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης :

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Τι προβλέπεται από το νόμο για την ρύθμιση που θα επιτευχθεί.

Ρητά αναφέρεται ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ της αιτούσας επιχείρησης και των πιστωτών της είναι ελεύθερη αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένους υποχρεωτικούς κανόνες ένας εκ των οποίων είναι:

 • Υπό προϋποθέσεις διαγράφονται:
 • το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
 • ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
 • ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

Επιπλέον της κλασσικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν εκδοθεί τρία ΦΕΚ, τα οποία έρχονται να καλύψουν οφειλές έως 50.000€.

 • Με το ΦΕΚ 4158/Β’/29.11.2017 θεσμοθετείται η απλοποιημένη διαδικασία για οφειλές επιχειρήσεων έως 50.000€. Με την απλοποιημένη αυτή διαδικασία ο οφειλέτης μπορεί με πιο ταχύ και εύκολο τρόπο να ρυθμίσει τις οφειλές του οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν συνολικά τις 50.000€.
 • Με το ΦΕΚ 4640/Β/’29.12.2017 θεσμοθετείται η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τον ΟΓΑ σε έως 120 δόσεις και με υπό προϋποθέσεις διαγραφή 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Με το ΦΕΚ 4643/Β/’29.12.2017 θεσμοθετείται η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τo Δημόσιο σε έως 120 δόσεις και με υπό προϋποθέσεις διαγραφή 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και του 95% των απαιτήσεων του από πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και στο Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης, στην οδό Παπαϊωάννου 23, στο Αγρίνιο.