Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Η διαδικασία ελέγχου ετικέτας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Εγκύκλιο εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία αναλύει τη διαδικασία ελέγχου ετικέτας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η διαδικασία ελέγχου ετικετών φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η εξής:

Σκοπός

Ο έλεγχος της ετικέτας των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται για τη διερεύνηση της νομιμότητας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των αναγραφόμενων επί αυτής, σε σχέση με την αντίστοιχη χορηγηθείσα άδεια διάθεσης στην αγορά ή την άδεια παραλλήλου εμπορίου

Συχνότητα

Κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να ελεγχθεί για τη συσκευασία και την ετικέτα σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, της ανωτέρω σχετικής απόφασης, μέχρι δέκα (10) φορές ανά έτος, εφόσον κάθε έλεγχος αναφέρεται σε διαφορετική παρτίδα του σκευάσματος και μέγεθος συσκευασίας.

Περισσότεροι έλεγχοι για τον ίδιο σκοπό, μπορούν να γίνουν μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Το πενταετές πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εφεξής το πρόγραμμα) του άρθρου 7 του ν. 4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, περιλαμβάνει ετήσια προγράμματα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα στατιστικά στοιχεία πώλησης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

β) τις προτάσεις των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,

γ) τις προτάσεις και τις δυνατότητες των αρμόδιων εργαστηρίων ελέγχου, όσον αφορά τον έλεγχο σκευασμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

δ) τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, πριν τη σύνταξη του προγράμματος, και

ε) τις τροποποιήσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη, που επέβαλαν αλλαγές στα οριζόμενα επί της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων διενεργούμενων ελέγχων

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία καταχωρίζονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα ετήσια προγράμματα του πενταετούς προγράμματος ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων του άρθρου 7 του ν. 4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή ενημερώνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των άρθρων 3 και 8 παρ. 1 του ν. 4036/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις παρτίδες που ελέγχθηκαν, πριν την αποστολή κάθε δείγματος στα αρμόδια εργαστήρια ελέγχου της αριθ. 11324/113170/1.11.2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄3225/4.12.2012), όπως κάθε φορά ισχύει (εφεξής αρμόδια εργαστήρια ελέγχου), καθώς και πριν από κάθε έλεγχο της συσκευασίας ή της ετικέτας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη ελέγχου αυτών και να μεγιστοποιείται ο αριθμός τους.

Διενέργεια ελέγχων στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ο έλεγχος της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται επιτόπια στο χώρο που βρίσκεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν με αντιπαραβολή των ελεγχόμενων σημείων με τα αναφερόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά ή στα γραφεία της ελεγκτικής αρχής όταν λαμβάνεται δείγμα του σκευάσματος ή φωτογραφία της ετικέτας.

Στην περίπτωση που λαμβάνεται δείγμα, αυτό επιστρέφεται στον κάτοχό του, εφόσον δεν διαπιστώνεται παράβαση κατά τον έλεγχο της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) μηνός από τη λήψη του φωτογραφικού υλικού.

Η λήψη φωτογραφιών της ετικέτας και ιδιαίτερα ψηφιακών φωτογραφιών, ενδείκνυται για την τεκμηρίωση του ελέγχου και πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της ελεγχόμενης ετικέτας, οπότε καλόν είναι να λαμβάνονται 2-3 φωτογραφίες της συσκευασίας.

Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης, τα σχετικά αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον 3 έτη, ενώ στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης τα αρχεία διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Σε όλες τις ετικέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η αρμόδια αρχή ελέγχει τις οδηγίες εφαρμογής (φάσμα δράσης, δόσεις, χρόνος εφαρμογής, διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής κ.α.) ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου και συμπληρώνει τα σχετικά πεδία του Παραρτήματος Γ της με αριθ. 1/32/2-1-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 309 της 24.11.2009, σ. 1), σχετικά με τους ελέγχους φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΦΕΚ Β΄26).

Ελέγχει επίσης και καταγράφει την εμπορική ονομασία του σκευάσματος, την περιεχόμενη δραστική ουσία και τον αριθμό παρτίδας.

Σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δειγματιζόμενων ετικετών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η αρμόδια αρχή ελέγχει τις σημάνσεις, τις φράσεις κινδύνου και ασφαλείας και τις οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος, ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου και συμπληρώνει τα σχετικά πεδία του Παραρτήματος Γ της με αριθ. 1/32/2-1-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Καθώς πολλές Υπουργικές Αποφάσεις χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερες,

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, έτσι ώστε να καταγράφεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και αυτή να είναι η ισχύουσα για την ημερομηνία παραγωγής του σκευάσματος.

Η ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφέρει την ημερομηνία παραγωγής αυτού και το σύνολο των σημείων της ετικέτας του πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά , όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε την ημερομηνία παραγωγής του εν λόγω σκευάσματος (σύμφωνα δηλαδή με τις προβλέψεις της τροποποιητικής απόφασης).

Ο επιτόπιος έλεγχος της ετικέτας ενδείκνυται για στοχευμένους ελέγχους, όπου ο ελεγκτής φέρει κατά τον έλεγχο τις Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης στην αγορά (για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου έχει τροποποιηθεί και περιοριστεί το φάσμα δράσης) και ελέγχει τη συμμόρφωση των αντίστοιχων σκευασμάτων.

Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των δειγματιζόμενων ετικετών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η αρμόδια αρχή ελέγχει τις ταυτοποιητικές φράσεις (αριθμός έγκρισης, κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας, υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση κ.α.), ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου και συμπληρώνει τα σχετικά πεδία του Παραρτήματος Γ της με αριθ. 1/32/2-1-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ως απόκλιση ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, ορίζεται κάθε φράση, ένδειξη ή απεικόνιση, η οποία παρέχει εσφαλμένη ή παραπλανητική πληροφορία, σχετικά με τις προβλεπόμενες από την άδεια κυκλοφορίας φράσεις ή ενδείξεις.

Διαπίστωση παράβασης

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, εφαρμόζονται άμεσα τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παράγραφος 16 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την απόκλιση που διαπιστώνεται ή την τεκμηρίωση αυτής, η αρμόδια αρχή ζητά διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.