Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση για τα ελεύθερα σάκχαρα από όλες τις διατροφικές πηγές

Διαβούλευση επί του πρωτοκόλλου για τη διαμόρφωση επιστημονικής γνωμοδότησης για τα ελεύθερα σάκχαρα από όλες τις διατροφικές πηγές

Η EFSA έχει θέσει σε ανοικτή διαβούλευση το σχέδιο του πρωτοκόλλου για τη διαμόρφωση επιστημονικής γνωμοδότησης σχετικά με τα προσλαμβανόμενα ελεύθερα σάκχαρα από το σύνολο των διατροφικών πηγών, όπως πληροφορεί και ο ΕΦΕΤ.

Το πρωτόκολλο περιγράφει τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει η Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τη Διατροφή, τα Διαιτητικά προϊόντα και τις Αλλεργίες για να καθορίσει, σε βάση επιστημονικών στοιχείων, την οριακή τιμή για την ημερήσια έκθεση σε ελεύθερα σάκχαρα από όλες τις διατροφικές πηγές που δε συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Το αίτημα για τον καθορισμό της τιμής αυτής έχει γίνει από τις εθνικές αρχές της Δανίας, της Φινλανδίας, την Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Η σχετική γνωμοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο 2020.

Το υπό διαβούλευση πρωτόκολλο περιγράφει τις στρατηγικές που θα εφαρμοστούν ως προς:
• Τη συλλογή και επιλογή δεδομένων (δηλαδή ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν, π.χ. από μελέτες κατανάλωσης, από βάσεις δεδομένων με στοιχεία επισήμανσης τροφίμων, κ.λπ., και πως θα γίνει η αναγνώριση και η επιλογή τους)
• Την αξιολόγηση των σχετικών τεκμηρίων
• Την ανάλυση και την ενσωμάτων των σχετικών τεκμηρίων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν γραπτά σχόλια μέχρι τις 4 Μαρτίου 2018χρησιμοποιώντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, κάνοντας αναφορά στον αριθμό της σελίδας και γραμμής όπου το σχόλιό τους αφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα αποστολής επιπρόσθετων δεδομένων ή αρχείων προς υποστήριξη των σχολίων τους.

Η EFSA δε θα λάβει υπόψη της σχόλια που θα υποβληθούν μετά το πέρας της διαβούλευσης ή έχουν υποβληθεί με άλλο τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς και σχόλια που δε σχετίζονται με το περιεχόμενο του προς διαβούλευση εγγράφου, περιέχουν κατηγορίες ή προσβλητικές δηλώσεις εναντίων οργανισμών και προσώπων ή αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που είναι εκτός του πεδίου δράσης της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιστημονική Ομάδα της EFSA.

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Οι υποβάλλοντες τα σχόλια πρέπει να εξασφαλίσουν ότι για αυτά δεν υπάρχουν κωλύματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δε θα επέτρεπαν τη δημοσίευσή τους. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Επί του συγκεκριμένου θέματος η EFSA διοργανώνει, επίσης, μία τεχνική συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 13 Φεβρουαρίου 2018. Οι διαθέσιμες θέσεις για τους συμμετέχοντες είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και θα ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180109

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνική συνάντηση εργασίας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180213