Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παρατηρήσεις και προτάσεις για τα σχέδια βελτίωσης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τα Σχέδια Βελτίωσης του Π.Α.Α. 2014-2020, απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις-προτάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 9

Στο σημείο 1.3.3 οι αγροτικές αποθήκες έως 150 τ.μ. να επιτρέπεται να κατασκευάζονται εντός οικισμού, διότι στην ουσία αποτελούν χώρο αποθήκευσης του εξοπλισμού του αγρότη, ο οποίος για λόγους ασφαλείας πρέπει είναι πλησίον ή εντός του οικοπέδου του σπιτιού του. Mέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για τυχόν νομοθετική ρύθμιση που θα χρειαστεί ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Σχετικό με το ζήτημα αυτό είναι το υπ' αριθ. 3975/25-9-2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε σας.

Στο σημείο 2.2.8 να μην αναφέρεται το πιστοποιητικό ΕΝ 12761, διότι η απαίτηση του ΚΤΕΟ (πιστοποιητικό επιθεώρησης) υπερισχύει αυτού και το καταργεί. Σημειώνουμε ότι ο νόμος απαιτεί ΚΤΕΟ.

Στο σημείο 6.1.2 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 15, καθώς και στο σημείο 9 του άρθρου 14, προτείνουμε στην υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης κατ' ελάχιστον τα 110 μελισσοσμήνη, τα οποία φέρουν Τ.Α. >8.000,00, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις των δικαιούχων Νέων Γεωργών των δύο τελευταίων προσκλήσεων, οι οποίοι είναι σε διαδικασία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους.

Στο σημείο 9.2.1 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 17, θα δημοσιευτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης και τη σύνταξη της μελέτης;

Άρθρο 11

Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων να μην απαιτείται με την κατάθεση της αίτησης αλλά μετά την έγκριση (όπως υπήρχε στην πρόσκληση του 2011), ώστε να μην επιβαρύνεται με έξοδα ο υποψήφιος επενδυτής χωρίς να ξέρει αν θα εγκριθεί. Επίσης, είναι δύσκολο για τους Νέους Αγρότες του 2016 να έχουν νόμιμη κατοχή, όταν πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμα εισπράξει το πριμ πρώτης εγκατάστασης, οπότε με τη λύση που προτείνουμε θα μπορέσει να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Άρθρο 12

Στις παραγράφους 2 και 5 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 20, πώς θα εξακριβώνεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης αναπόσβεστων παρελκομένων και αναρτώμενων γεωργικού ελκυστήρα στις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βάση δεδομένων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής που να αποδεικνύει το έτος απόκτησης των ανωτέρω μηχανημάτων;

Άρθρο 16
Να επεξηγηθεί ο όρος "επαρκή επαγγελματικά προσόντα" διότι δημιουργείται σύγχυση. Π.χ. ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υποψήφιοι που εντάχθηκαν στα Μέτρα Νέων Γεωργών προ του 2010 και οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 150 ωρών, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους;

Παράρτημα 3
Ο τρόπος υπολογισμού της μέγιστης αποδεκτής ιπποδύναμης ενός γεωργικού ελκυστήρα όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3, σελ. 104, θα γίνεται με τη χρήση του αλγόριθμου TEReS, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα στη διαβούλευση ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, ώστε να έχει ουσία η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου Παραρτήματος και διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον πίνακα (κατά παρέκκλιση του ανωτέρου αλγόριθμου υπολογισμού της ιπποδύναμης), στην επενδυτική δαπάνη του κτηνοτροφικού ελκυστήρα, πέραν των αιγοπροβάτων και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, απουσιάζουν οι λοιπές εκτροφές οι οποίες έχουν αδιαμφισβήτητα ανάγκες σε γεωργικό ελκυστήρα, όπως π.χ. οι μονάδες πάχυνσης μόσχων, αγελάδων κρεοπαραγωγής ή μικτής κατεύθυνσης, όπως επίσης και οι μονάδες χοιροτροφίας.

Σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να ουσιαστικές παρατηρήσεις επί των ιπποδυνάμεων, αφού δεν γνωρίσουμε τον αλγόριθμο και τι αποτελέσματα αυτός δίνει για μια μέση γεωργική εκμετάλλευση. Ωστόσο θεωρούμε ότι, τα 400 θηλυκά αιγοπρόβατα είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να μειωθούν τουλάχιστον στο ήμισυ. Οι 70 ίπποι στους γεωργικούς ελκυστήρες θα πρέπει να γίνου τουλάχιστον 90 ίπποι, ενώ για τα δεντροκομικούς και αμπελουργικούς ελκυστήρες θα πρέπει η ιπποδύναμη να αυξηθεί στους 70 ίππους, ώστε να παρέχουν ασφάλεια όταν οι προδιαγραφές μιας αεροτουρμπίνας 1000 lit για λόγους ασφαλείας θέλει 70 ίππους ελκυστήρα.

Παράρτημα 4
Στον πίνακα 4.6 του Παραρτήματος, στη σελίδα 108, θεωρούμε ότι η δυναμικότητα 60hp σε αγελαδοτροφικές μονάδες των 100 και πλέον ζώων είναι ανεπαρκής διότι, τεκμηριωμένα, για τη ρυμούλκηση ενσιρωδιανομέα άνω των 9 m3 και βυτίου λυμάτων άνω των 10 m3, βάσει προδιαγραφών των κατασκευαστών των εν λόγω παρελκομένων, απαιτούνται γεωργικοί ελκυστήρες άνω των 90-100 hp.

Παράρτημα 9
Στον πίνακα 9.6 του Παραρτήματος, στη σελίδα 133, απουσιάζει το εύλογο κόστος για την εγκατάσταση ακτινιδίων σε ημικρεβατίνα-κρεβατίνα και φράουλας, όπως είχαν οριστεί και στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2011.

Επίσης, τα κόστη εγκατάστασης του συνόλου των δενδροκομικών ειδών είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά και χρειάζεται αναμόρφωση.
Στο σημείο 9.7, στο κόστος εγκαταστάσεις επιτραπέζιων σταφυλιών σε υποστηριγμένα σχήματα, το ποσό των 474 ευρώ είναι το κόστος μόνο για τα φυτά (έρριζα). Θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος της υποστύλωσης καθώς και το κόστος τόσο των διχτύων όσο και των νάυλον τα οποία συντελούν στην επιμήκυνση της συγκομιδής, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, με καλύτερες τιμές.

Θεωρούμε ότι το κόστος υποστύλωσης δεν έχει ληφθεί υπ' όψιν και στις άλλες μόνιμες φυτείες, γιατί οι τιμές που αναφέρονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να το καλύψουν.

Παράρτημα 10
Στο σημείο Α "Γεωργικά κτήρια και κατασκευές", περίπτωση 1, θα πρέπει στα μικρά νησιά του Αιγαίου να δοθεί προσαύξηση ώστε να μπορέσει να καλύψει τα μεταφορικά μηχανημάτων που πολλές φορές δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα νησιά.

ευρώ διότι μέσα στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχει μόνο μηχανολογικός εξοπλισμός αλλά και εγκατάσταση νέων φυτειών.

Επίσης, το ανώτατο όριο για τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής είναι απόλυτα ανεπαρκές σε σχέση με τον όγκο εργασίας που απαιτεί η εν λόγω εργασία. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος του ορίου ώστε, μαζί με την αμοιβή της περίπτωσης 1, να μην υπερβαίνει το ποσοστό 6% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, Α, σημείο 8.1.1, περίπτωση iii.

Επίσης, θα πρέπει να προσδιοριστούν ανώτερα ποσά και στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών και δανειοδοτήσεων, όπως πχ μέγιστη αμοιβή μηχανικού για ανέγερση κτιρίου και ούτω καθεξής.

Τέλος, στο σημείο 6, θα πρέπει η μελέτη και σχεδιασμός για κτηνοτροφική εγκατάσταση να αναπροσαρμοστεί από 600 ευρώ σε 1000 ευρώ, ώστε να μπορεί να καλυφθεί το πραγματικό κόστος εργασίας.