Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόγραμμα Μελισσοκομίας: Αλλαγές στη χρηματοδότηση

Με τροποποιητική απόφαση της ηγεσίας του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλάζουν τα χρηματικά όρια των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος 2017.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Μεταφέρεται ποσό ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (420.000 ευρώ) από τη Δράση 1.1 “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας”, στη Δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.

2. Μεταφέρεται ποσό ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000 ευρώ) από τη Δράση 1.3 “Εκπαιδεύσεις – Έντυπα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

3. Μεταφέρεται ποσό ύψους πενήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (51.713,73 ευρώ) από τη Δράση 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.

4. Μεταφέρεται ποσό ύψους επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (790.000 €) από τη Δράση 2.1 “Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών (π.χ. Βαρρoϊκή ακαρίαση, κλπ)”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

5. Μεταφέρεται ποσό ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000 ευρώ) από τη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

6. Μεταφέρεται ποσό ύψους εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 ευρώ) από τη Δράση 4.2 “Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.

7. Μεταφέρεται ποσό ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000 €) από τη Δράση 6.1 “Εφαρμοσμένη έρευνα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

8. Μεταφέρεται ποσό ύψους σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000 €) από τη Δράση 8.1 “Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.

Επίσης:

  • Τροποποιείται και καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το πρόγραμμα του έτους 2017, σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2.261.713,73 ευρώ).
  • Τροποποιείται και καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το πρόγραμμα του έτους 2017, σε τέσσερα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες Ευρώ (4.005.000 ευρώ).

Καθορισμός ποσού επιχορήγησης ανά κυψέλη αντικατάστασης

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε εικοσιπέντε Ευρώ (25,00 ευρώ) ανά κυψέλη, ήτοι ποσοστό 83,33 % επί του μέγιστου επιλέξιμου κόστους αγοράς ανά κυψέλη.

Καθορισμός του ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι σε έξι Ευρώ (6,00 ευρώ).

Αναλυτικά η νέα τροποποιητική απόφαση: Χρηματοδότηση