Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πέντε προσλήψεις στις Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Κτηνιατρικού Κέντρου του ΥΠΑΑΤ

Σύμβαση ορισμένου χρόνου για δύο κτηνιάτρους ΠΕ, έναν/ μία απόφοιτο πληροφορικής ΤΕ, έναν/ μία Βιολόγο ΠΕ και έναν/μία Βοηθό Εργαστηρίων ΔΕ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόµων για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών - Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων (Αποκεντρωµένη υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, για την εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος «Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών» και συγκεκριµένα του εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, πρόγραµµα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων , µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,  είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - ∆/νση ∆ιοίκησης και Εποπτευοµένων Φορέων - Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, υπόψη κ. Νέστορα Ψαρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 2124435).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήµατα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Αθηναίων και Αγίας Παρασκευής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Προσοχή:

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήµατα που αυτή θα δηµοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία του Υπουργείου στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω Σελίδα 12 από 13 της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ και
δ) µέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr) και συγκεκριµένα Υπουργείο Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί.

Για τα απαιτούμενα προσόντα ανα θέση και όλες τις λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ