Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Αμπέλου

Σε εφαρµογή του ν.4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση και συναφείς διατάξεις» και της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (Β/1883) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης» είναι υποχρέωση των επαγγελµατιών χρηστών γεωργικών φαρµάκων να εφαρµόζουν τις παρακάτω οδηγίες (γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας).

α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πρέπει να υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα µε τις ενέργειες:

  1. Αµειψισπορά καλλιεργειών. ( Εφαρµόσιµη στους αµπελώνες µόνο µετά από εκχέρσωση αµπελώνα οπότε πριν την επαναφύτευσή του πρέπει να γίνεται καλλιέργεια αγρωστωδών για 1-4 χρόνια σε συνάρτηση µε ην ύπαρξη ιώσεων και νηµατωδών φορέων.)
  2.  Χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας. (Κλαδέµατα, αραίωµα βλαστών ξεφυλλίσµατα κλπ που βελτιώνουν τις συνθήκες αερισµού του αµπελώνα).
  3.  Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και πιστοποιηµένου υλικού φύτευσης. Τα φυτά αµπέλου προς φύτευση πρέπει να φέρουν Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο.
  4. Χρήση ισορροπηµένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης, άρδευσης και αποστράγγισης. Οι λιπάνσεις καλό είναι να γίνονται µετά από αναλύσεις εδάφους και φύλλων που επαναλαµβάνονται κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια και διατηρούνται σε αρχείο.
  5. Παρεµπόδιση διάδοσης επιβλαβών οργανισµών µε µέτρα υγιεινής. Τακτικό καθάρισµα των µηχανηµάτων. Καταστροφή µε καύση προσβεβληµένων πρέµνων, υπολειµµάτων κλαδέµατος όταν έχουν βεβαιωθεί ασθένειες ξύλου.
  6. Προστασία επωφελών οργανισµών. ∆ιατήρηση ζωνών που δεν ψεκάζονται στα περιθώρια του αµπελώνα - φράκτες κλπ.

β) Οι επιβλαβείς οργανισµοί να παρακολουθούνται µε κατάλληλες µεθόδους και εργαλεία. Να γίνονται επιτόπιες παρατηρήσεις καθώς και αξιοποίηση συµβούλων και συστηµάτων έγκαιρης διάγνωσης. Παρακολουθείται την έκδοση των δελτίων Γεωργικών προειδοποιήσεων.

γ)Να λαµβάνονται υπόψη ορθές τιµές κατώτερων ορίων επέµβασης, όπου αυτά υπάρχουν, προκειµένου να εφαρµοστούν µέτρα φυτοπροστασίας. Παρακολουθείται την έκδοση των δελτίων Γεωργικών προειδοποιήσεων.

δ)Να προτιµούνται µη χηµικά µέσα εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο επιβλαβών οργανισµών.

ε)Τα γεωργικά φάρµακα που εφαρµόζονται να είναι τα πιο ήπια, να έχουν τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες σε ανθρώπους και περιβάλλον.

στ)Να τηρείται ή δόση και ο αριθµός εφαρµογών στα µικρότερα εφικτά επίπεδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες τις ετικέτας.

ζ) Να εφαρµόζονται στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας. Παρέχονται οδηγίες στις λίστες των φυτοπροστατευτικών που στέλνονται µε τα δελτία των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρµάκων ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρµοζόµενων µέτρων φυτοπροστασίας.

Οι αναγραφόµενες ενέργειες καταγράφονται σε ηµερολόγιο από τους καλλιεργητές παραγωγούς το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές.

Το δελτίο καταγραφής για κάθε αγορά γεωργικού φαρµάκου µε τις πληροφορίες (όνοµα φυτοπροστατευτικού, χρόνος και δόση εφαρµογής, καλλιέργεια και περιοχή κλπ) τηρούνται από τον επαγγελµατία χρήστη για τρία χρόνια Οδηγίες στους επαγγελµατίες χρήστες για την αναγνώριση των νόµιµων γεωργικών φαρµάκων

• Η ετικέτα πρέπει να είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα

– Να αναγράφεται ο αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

– Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά).

– Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην Ελληνική γλώσσα.

– Να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντοµοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισµοί που καταπολεµά.

• Πωλούνται µόνον από επίσηµα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων

– Μόνον καταστήµατα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρµακα. Ζήτησε συµβουλές για τη χρήση του.

• Ζητάτε πάντα τιµολόγιο ή απόδειξη πώλησης

– Το τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκµηριώνει την νόµιµη αγορά των προϊόντων

. – Ελέγξτε ότι στο τιµολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρµακο που αγοράσατε

• Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρµακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές σε σχέση µε τα άλλα ίδια γεωργικά φάρµακα

– Τα παράνοµα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρµακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόµιµων. Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργειά σου γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόµενό τους.

Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε αµέσως στις τοπικές αρχές.

Τα παράνοµά γεωργικά φάρµακα τιµωρούνται µε πρόστιµά, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων