Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τη Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, του τρόπου πληρωμής και των ελέγχων της δράσης: 1.1 “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 - 2018.

Σκοπός – Περιγραφή της Δράσης - Δικαιούχοι

1.Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ (B΄ 2334), καθορίζονται οι όροι,οι προϋποθέσεις,οι έλεγχοι, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιχορήγησης για την υλοποίηση της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, σε εφαρμογή των άρθρων 55 έως 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και φιλοξενούνται από Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς Φορείς σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ . Οι αρμοδιότητες των Κ.Μ. περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

3.Δικαιούχοι φορείς της Δράσης είναι οι Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Γεωγραφική – Χωροταξική κατανομή των Κέντρων Μελισσοκομίας

1.Η Γεωγραφική και χωροταξική κατανομή των Κ.Μ., η έδρα ή οι έδρες τους και η ζώνη ευθύνης τους, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της Χώρας, καθορίζονται ακολούθως στον Πίνακα 1.

2.Έδρα του κάθε Κ.Μ. είναι ο δικαιούχος φορέας και τόπος παροχής εργασίας όλη η ζώνη ευθύνης του.


Όποτε κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Μ. και την εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης το Κ.Μ. δύναται να διαθέτει και άλλη έδρα, εντός στην ίδια ή σε άλλη Περιφερειακής Ενότητας εντός της ζώνης ευθύνης του.

Αρμοδιότητες των Κ.Μ.

Τα Κ.Μ. είναι αυτόνομες μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος «βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» ή άλλων Εθνικών και/ή Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν θέματα μελισσοκομίας, για την επίτευξη του συντονισμού την παρακολούθηση και την υλοποίησή τους.

Επιπλέον, οι απασχολούμενοι στα Κ.Μ. συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Συλλογικούς και Συνεταιριστικούς Φορείς των μελισσοκόμων καθώς επίσης και με μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής και τεχνικής υποστήριξης και αρωγής, όπου χρειάζεται.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, τα Κ.Μ. συντάσσουν τριμηνιαία προγράμματα εργασιών και μετακινήσεων, τα οποία κοινοποιούν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας τους.

Οι αρμοδιότητες των Κ.Μ. είναι οι εξής:

α) Η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μελισσοκόμους.

β) Ενημέρωση των Μελισσοκομικών Οργανώσεων και των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης τους για τα ισχύοντα προγράμματα στον κλάδο της μελισσοκομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.
γ) Η οργάνωση – διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων.

δ) Η οργάνωση – διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων

ε) Η εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας και άλλων δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών ή ενωσιακών προγραμμάτων (ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παραλαβή αιτήσεων, συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενημέρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας «melinet», σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες)

στ) Δειγματοληψία, εξέταση (εφόσον διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό) ή αποστολή δειγμάτων για εξέταση (νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης κλπ.), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου είναι αναγκαίο.

ζ) Η διαρκής καταγραφή των στοιχείων των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου του ΥΠ.Α.Α.Τ.

η) Διατήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ανεξάρτητο από το πρωτόκολλο του φορέα που τα φιλοξενεί με δυνατότητα αλληλογραφίας με φορείς, υπηρεσίες και φυσικά πρόσωπα. Το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από τον εκάστοτε φορέα που φιλοξενεί το Κ.Μ.

θ) Συγκέντρωση στοιχείων τροφοδότησης του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας (Melinet).

Καθορισμός συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος 2017

Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ καθορίζουμε το ποσό των 767.486,00 Ευρώ ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2017.

Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει κατά 50% το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423, Φ29-110).

Οι αναλυτικές δαπάνες ανά δικαιούχο φορέα και Κ.Μ. καθορίζονται και κατανέμονται σύμφωνα με τις καταστάσεις προβλεπομένων δαπανών του συνημμένου Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δαπάνης, όπως φαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπολείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.

Καθορισμός δικαιούχων φορέων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το έτος 2017

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας καθορίζουμε τους δικαιούχους φορείς και το μέγιστο ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2017 σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2.

Οι αναλυτικές δαπάνες ανά φορέα και Κ.Μ. καθορίζονται σύμφωνα με τις καταστάσεις προβλεπομένων δαπανών του συνημμένου παραρτήματος ΙΙ.

Για την εύρυθμη υλοποίηση του μελισσοκομικού προγράμματος, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής, οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λειτουργία του Κ.Μ. Κεντρικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα 2017, επιμερίζονται και βαρύνουν το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης και το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Θάσου, όπως αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ.

Όλοι οι δικαιούχοι φορείς δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ