Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δράση 1.4 - Στήριξη προώθησης μελιού και προϊόντων κυψέλης

Εκδόθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης.

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 – 2018.

Αναλυτικά:  

Επιλέξιμες Δράσεις

  1. Η συμμετοχή σε εκθέσεις με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, η επιμέλεια και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης, η κάλυψη του κόστους ενοικίασης περιπτέρου και τα έξοδα συμμετοχής (οδοιπορικά προσωπικού).
  2. Η συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης ή η διοργάνωση τους με την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης (αμοιβές εισηγητών και οδοιπορικά προσωπικού).
  3. Η κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν.
  4. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. εκπόνηση μελετών αγοράς) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι οι προβλεπόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ, οι οποίοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για ένταξη τους στη Δράση 1.4 - «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης».

Διαδικασία Επιχορήγησης

  1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικό αίτημα που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής:

α) αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας απόφασης, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας απόφασης (πρόγραμμα 2017), οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την 20η Αυγούστου.

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα.

  1. Το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφού αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την έκδοση απόφασης ένταξης των δικαιούχων στη δράση με τα αντίστοιχα επιλέξιμα ποσά.

Δικαιολογητικά πληρωμής

  1. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
  2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής διαβιβάζονται από τους δικαιούχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής και είναι τα εξής:

α) αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας απόφασης,

β) υπουργική απόφαση ΥΠΑΑΤ της παρ. 2 του άρθρου 4,

γ) εξοφλημένα παραστατικά

δ) αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης

ε) εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος του δικαιούχου στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο πρόγραμμα

ζ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

  1. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά θα φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του «Καν(ΕΕ)1308/2013, έτους……. Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης».

Ο δικαιούχος τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του και καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Σε κάθε περίπτωση η σφράγιση σύμφωνα με τα ανωτέρω προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου.