Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας

Καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκαν οι εν δυνάμει δικαιούχοι και η οι έλεγχοι, τα παραστατικά καταβολής της ενίσχυσης και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση των δράσεων.

Ορισμοί:
Κυψέλες διαχείμασης:

Είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα οποία έχουν δηλωθεί με σχετική αίτηση – δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης. 2.

Επαγγελματίας μελισσοκόμος:

Ο «επαγγελματίας αγρότης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίας αγρότης και είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €, και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο. Μελισσοκόμοι οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Νομάς μελισσοκόμος:

Ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθη τόπου μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια και τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.
β) τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινεί όλα μαζί ή τμηματικά αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που διαθέτει κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος (πρόγραμμα 2017) ο ελάχιστος αριθμός των παραγωγικών μελισσιών που πρέπει να μετακινηθούν καθορίζεται σε εξήντα (60), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο Β1 της υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκυκλίου του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κυψέλη αντικατάστασης:

Καινούρια πλήρης κυψέλη η οποία αποτελείται σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και

ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)

Μελισσοκομικό έτος:

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του κάθε ετήσιου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας το οποίο αρχίζει την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Περίοδος εφαρμογής

Η εφαρμογή της απόφασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 μέχρι και 31/07/2018.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (αντικατάσταση κυψελών)

Περιγραφή της Δράσης

Ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 4 του άρθρου 2.

Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€).

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του αριθμού των κατεχομένων κυψελών όπως αυτές καταγράφονται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό είναι θεωρημένο και σε ισχύ.

Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση “Καν. 1308/13 – ………. (το αντίστοιχο έτος κατά περίπτωση)”.

Εν δυνάμει δικαιούχοι

Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών

β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» οι όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο σημείο Β1 της υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 15 Εν δυνάμει δικαιούχοι - κριτήρια επιλεξιμότητας

Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι οι «επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι», όπως αυτοί ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του άρθρου 2, της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1 ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης παραγωγικών μελισσιών, αριθμού όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, όλων μαζί ή τμηματικά, από ή προς το συνήθη τόπο εγκατάστασης – διαχείμασης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενδιάμεσων μετακινήσεων με τη χρήση.: α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και γ) οχηματαγωγών πλοίων

Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν(ΕΚ)229/2013 του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης, με τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία συμμετοχής, αίτησης, ενστάσεων κλπ, δείτε το ΕΔΩ.