Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Oλοκληρωμένη προστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Μαγνησίας, με στόχο την ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο αλλά και την τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια.

∆ιαπιστώσεις

Η σπορά των βαµβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας πραγµατοποιήθηκε µε καθυστέρηση, τέλος Απριλίου και κυρίως αρχές Μαΐου, λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που επικράτησαν κατά το µήνα Απρίλιο.

Μετά το στάδιο του φυτρώµατος και στο χρονικό διάστηµα από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου, εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε θερµοκρασιακές εναλλαγές. Οι συνθήκες αυτές προκάλεσαν σε πολλές περιπτώσεις ανοµοιόµορφη ανάπτυξη των φυτών καθώς και σηψιρριζίες µε αποτέλεσµα µειωµένο αριθµό φυτών βάµβακος ανά στρέµµα καθότι δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο επανασποράς.

Η µέχρι τώρα εξέλιξη των φυτών παρουσιάζεται ως όψιµη. Στις περισσότερες βαµβακοφυτείες τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο έκπτυξης του τέταρτου έως δέκατου φύλλου.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αφορά το χρονικό διάστηµα από το φύτρωµα των βαµβακόφυτων έως την εµφάνιση των πρώτων πραγµατικών φύλλων.

Συνιστάται στους βαµβακοπαραγωγούς να γίνεται σκάλισµα ανάµεσα στις σειρές των βαµβακόφυτων, για τον αερισµό του ριζικού συστήµατος και να εφαρµόζουν την απολύτως απαραίτητη αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθµός αρδεύσεων).

Έχει αποδειχθεί ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις οδηγούν στην οψίµιση της παραγωγής και κυρίως τη δηµιουργία φυτών µε πλούσια βλάστηση, τα οποία προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισµούς και κυρίως έντοµα. Το σύνολο των λιπαντικών µονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει.

Ν = 10-14 Μονάδες

P = 5-7 Μονάδες

K = 5-7 Μονάδες

∆εν πρέπει να γίνεται ενσωµάτωση αζωτούχων λιπασµάτων σε κάθε πότισµα.

Επισηµαίνεται ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των βαµβακόφυτων, οι εντοµολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι, είναι συνήθως τοπικές και περιορισµένης έκτασης, γεγονός που σηµαίνει ότι, ακόµη και στο ίδιο βαµβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντοµο µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από σηµείο σε σηµείο.

Κατά συνέπεια οι βαµβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από έντοµα, έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατική η αντιµετώπισή τους, µε τη µικρότερη οικονοµική δαπάνη και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Η Υπηρεσία µας ενηµερώνει ότι καθένας βαµβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης σύµφωνα µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους.

∆ηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς που θεωρεί ότι θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχηµικά πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Προστασία µελισσών και ενηµέρωση κοινού

Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι µέλισσες, κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαµβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους µελισσοκόµους, ώστε να αποµακρύνουν τα µελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασµού και γενικότερα να λαµβάνουν όλα τα µέτρα ενηµέρωσης το κοινού πριν την εφαρµογή του ψεκασµού σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (Α∆Α: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόµο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’).

Για το σκοπό της προστασίας των µελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι µελισσοκόµοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών ουσιών

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

H Υπηρεσία είναι επιφορτισµένη µε συνεχείς δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις βαµβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που βρεθούν µη επιτρεπτά υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, θα εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία κυρώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8): «όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθοιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή διαφηµίζει µέσα στη χώρα φυτοπρoστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραµατισµού, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ». Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 3 του ν.4036 /2012 (Α΄8).

Ταυτόχρονα ενηµερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη µη τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης και εφαρµόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2421352494 του Τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου για το Βόλο, 2422021281 του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας για τον Αλµυρό και 2425022723 του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας για το Βελεστίνο καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλέφωνο 2421066525.