Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Υποχρεωτική η άδεια παρέκκλισης

Για όσους παραγωγούς εντάχθηκαν στη Βιολογική Γεωργία και δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο.

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥπΑΑΤ, οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο, είναι υποχρεωμένοι να αιτηθούν από τη ΔΑΟΚ άδεια παρέκκλισης.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η χρήση βιολογικά παραγόµενου σπόρου σποράς και πατατόσπορου είναι απαίτηση της ενωσιακής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το σηµείο θ του άρθρου 12 του Καν. 834/07 και αποτελεί υποχρέωση του επιχειρηµατία που εντάσσεται σε καθεστώς ελέγχου.

Η ενωσιακή νοµοθεσία στο άρθρο 45 του Καν. 889/08 της Επιτροπής και σε εφαρµογή αυτού η ΚΥΑ 295194/09, (ΦΕΚ 756 Β’) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατά παρέκκλιση χρήση συµβατικού σπόρου σποράς και πατατόσπορου.

Με την θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών παρέκκλισης από τις ΔΑΟΚ και την έναρξη εφαρµογής του ηλεκτρονικού συστήµατος καταχώρησης και έκδοσής τους, το Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης επισήµανε µε σχετικό έγγραφο, ότι υπόχρεοι για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης είναι οι παραγωγοί που βρίσκονται σε πλήρως βιολογικό στάδιο διατηρώντας το καθεστώς του Καν. 2092/91 που ίσχυε έως τις 31/12/2008.

Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Καν. (ΕΚ) 889/08 για να µπορούν να θεωρηθούν βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρµοστεί στα αγροτεµάχια οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10,11 και 12 του Καν. (ΕΚ) 834/07 κατά τη µεταβατική περίοδο και κατά συνέπεια να έχουν χρησιµοποιηθεί βιολογικοί σπόροι σποράς και πατατόσπορος ή να έχουν εκδοθεί άδειες παρέκκλισης για τη χρήση συµβατικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και παρόλο που η βάση δεδοµένων µε τους βιολογικούς σπόρους σποράς τα τελευταία επτά χρόνια είναι κενή και συνεπώς όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση µη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού µε την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά, είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησιµοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο µεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδοµένου του αρ. αρ.306732/12-6-2009 εγγράφου της Υπηρεσίας, στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρµόδια ΔΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης.