Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το Μελισσοκομικό πρόγραμμα 2017-2018

Θεσπίστηκαν και ανακοινώθηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2017 και 2018.

Η περίοδος εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος διαρκεί έως 31/7/2018.

Περιγραφή των μέτρων και δράσεων του προγράμματος

Για το εγκεκριμένο με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόγραμμα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις:

α) 1ο ΜΕΤΡΟ: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 1.1 : Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των Κέντρων Μελισσοκομίας παρέχει συμβουλές και πρακτική βοήθεια στους μελισσοκόμους σε θέματα που τους απασχολούν, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και εμπορίας των προϊόντων κυψέλης και συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, όσο και με τις Περιφερειακές Ενότητες, τα Πανεπιστήμια και τους Συλλογικούς Φορείς των μελισσοκόμων.

Το μελισσοκομικό πρόγραμμα δεν επιβαρύνεται με διοικητικές δαπάνες και έξοδα προσωπικού των φορέων. Τα έξοδα των κέντρων Μελισσοκομίας περιλαμβάνουν ιδίως δαπάνες για μετακινήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και δαπάνες για την τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων με εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων.

ββ) Δράση 1.2 : Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet. Κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας, http://www.melinet.gr.

Η εισαγωγή στοιχείων, ιδίως άρθρα σχετικά με τη μελισσοκομία, μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικές υπουργικές αποφάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων των επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος.

γγ) Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις - Έντυπα.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την εκπαίδευση των μελισσοκόμων της χώρας σε συγκεκριμένα πρακτικά ή τεχνικά θέματα, καθώς και δαπάνες έκδοσης έντυπου ενημερωτικού υλικού.

δδ) Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για τη διοργάνωση ημερίδων και εκθέσεων ή τη συμμετοχή σε αυτές, δαπάνες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να αναδείξουν την ποιότητα του ελληνικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης, καθώς επίσης, δαπάνες για την επιμέλεια και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων μελισσοκομικού περιεχομένου.

β) 2ο ΜΕΤΡΟ: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 2.1: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εισβολών στις κυψέλες, καθώς και την αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων για την καταπολέμησή τους.

γ) 3ο ΜΕΤΡΟ: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και των μελιτοεκκρίσεων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού.

Το ποσοστό αντικατάστασης των παλαιών και φθαρμένων κυψελών ανέρχεται μέχρι και στο 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

ββ) Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

Η δράση αφορά στην οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.

δ) 4ο ΜΕΤΡΟ: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με σκοπό την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και διευκόλυνση της εμπορίας τους.

ββ) Δράση 4.2: Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, με σκοπό τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων.

ε) 6ο ΜΕΤΡΟ: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και τη γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην εφαρμοσμένη έρευνα γίνεται με ειδικούς δείκτες απόδοσης. Ειδικότερα, οι ερευνητικοί φορείς οφείλουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι η έρευνα ωφέλησε τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τα θεματικά πεδία εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

αα) Διαφύλαξη και γενετική βελτίωση επιλεγμένων ελληνικών πληθυσμών μελισσών, όσον αφορά τις επιδόσεις και την ανθεκτικότητα τους,

ββ) Μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών μελισσών,

γγ) Βιολογικές δράσεις των προϊόντων μέλισσας,

δδ) Χρήση προϊόντων μελισσοκομίας σε καινοτόμα προϊόντα τροφίμων,

εε) Μελέτη του αμιγούς χαρακτήρα ελληνικών μελιών με συνδυασμό των μικροσκοπικών, φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους,

στστ) Καταγραφή μελισσοκομικών φυτών, μελέτη διάρκειας ανθοφορίας και προσφορά τους στις μέλισσες,

ζζ) Διερεύνηση της επίδοσης μελισσιών σε διάφορες ζώνες και περιοχές της Ελλάδας,

ηη) Τοξικότητα μελισσοφαρμάκων στις μέλισσες,

θθ) Ανθεκτικότητα στα χημικά σκευάσματα και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της βαρρόα,

ιι) Πρόγραμμα επιτήρησης και προστασίας της ελληνικής μελισσοκομίας από το μικρό σκαθάρι (Aethina tumida).

στ) 8ο ΜΕΤΡΟ: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 8.1: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ). Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου για την αναγνώριση του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ.

Χρηματοδότηση του μελισσοκομικού προγράμματος

 1. Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (14.530.000 ευρώ).
 2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.265.000 ευρώ) βαρύνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.265.000 ευρώ) βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 5423 Φ.29/110.
 3. Το ποσό των 14.530.000 ευρώ αναλύεται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα:
 4. Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται επιπροσθέτως ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ) για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής 2017 και 2018 για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην απόφαση αυτή. Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423-Ε.Φ.29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ε.Φ. 99106-073, 99235-073, 99410-073, 99324-073, 99507-073, 99621-073, 99723-073).
 5. Για κάθε έτος εφαρμογής 2017 και 2018 εγκρίνεται συνολικό ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.682.500 ευρώ) για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατό να τροποποιούνται τα χρηματικά όρια κάθε μέτρου ή δράσης του προγράμματος κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους και να γίνεται μεταφορά ποσών από μέτρο σε μέτρο ή από δράση σε δράση, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η ενωσιακή συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών του προγράμματος.

Δικαιούχοι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος

 1. Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα.

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας, (μελισσοκόμοι ή/και ιδιώτες τυποποιητές - συσκευαστές μελιού).

 1. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κάθε δράσης ενημερώνονται αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος μέσω των αρμόδιων αρχών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, με τοιχοκόλληση, με δημοσίευση στον τύπο και με ανάρτηση στο διαδίκτυο.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο δράσης εφόσον αυτό απαιτείται, στους αρμόδιους φορείς παραλαβής των αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Για όλες τις δράσεις πραγματοποιείται, από τον αρμόδιο φορέα παραλαβής των αιτήσεων, έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής στη δράση για όλους τους αιτούντες.

 1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του δικαιούχου ή των δικαιούχων ή/και κατανομής του ποσού για την υλοποίηση κάθε δράσης. Με την απόφαση αυτή, κατά περίπτωση, εγκρίνεται ταυτόχρονα το υποβληθέν σχέδιο δράσης ή/και το είδος και το ύψος των δαπανών ανά δικαιούχο. Επιπλέον, κατά περίπτωση, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του δικαιούχου για την υλοποίηση της δράσης.
 2. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων συντάσσεται φάκελος πληρωμής ανά δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είτε από τον ίδιο το δικαιούχο, όπως προβλέπεται για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλoύνται με τραπεζικό/ηλεκτρονικό τρόπο το αργότερο έως 31 Ιουλίου κάθε έτους.
 3. Η αποστολή των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους που αφορά την ενίσχυση και η εκκαθάριση και καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017 δείτε στο διπλανό σύνδεσμο: Οδηγός υλοποίησης