Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σεµινάριο για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές

Το Τµήµα Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την προστασία των χοίρων στις εκτροφές.

Το σεμινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 9 πµ -2 µµ στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, (http://www.bioacademy.gr/?lang=gr), Σωρανού του Εφεσίου 4, ΤΚ 11527, Αθήνα, τηλέφωνο 210-6597000.

Τα θέµατα που θα παρουσιασθούν είναι τα εξής (προκαταρτικό πρόγραµµα):

- Περιγραφή του νοµικού πλαισίου για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές µε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύσταση 2016/336/ΕΚ της Επιτροπής «σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συµβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων, όσον αφορά τα µέτρα σχετικά µε τη µείωση της ανάγκης κοπής της ουράς.

- ∆είκτες αξιολόγησης του επιπέδου ευζωίας των χοίρων στο επίπεδο της εκτροφής, που περιλαµβάνουν το σταβλισµό των ζώων, καθώς και τις ορθές πρακτικές που πρέπει να εφαρµόζονται (συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών που εφαρµόζονται για την κοπή οδόντων και ουράς, τον οµαδικό σταβλισµό των χοιροµητέρων, τον εµπλουτισµό της στρωµνής µε ειδικά υλικά, κ.ά.)

Θα συµπεριληφθούν και άλλες σχετικές εισηγήσεις µε το συγκεκριµένο θέµα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησης του Σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.