Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παρέμβαση για τα σενάρια μείωσης της  χρηματοδότησης προς τη γεωργία

Με την παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών για το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα την απλούστευση, το μέλλον και τα οικονομικά της ΚΑΠ σημείωσε τα παρακάτω:

«Αποτελεί κοινή μας πεποίθηση ότι η απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα του έργου όλων των εμπλεκόμενων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που συνεχίζεται, και την οποία στηρίζουμε, η πρόταση omnibus αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία προκειμένου να βελτιωθούν και διατάξεις των βασικών πράξεων της ΚΑΠ. Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η διατήρηση  του κανόνα 50/50 (πενήντα- πενήντα), η δυνατότητα της ετήσιας  αναθεώρησης των εθνικών  αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ο ορισμός για το βοσκότοπο. 

Ωστόσο θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να αρθούν, μεταξύ άλλων, εμπόδια που περιορίζουν την πιο αποτελεσματική χρήση των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο και των εθνικών τους επιλογών και στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού ορίου, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν σημαντικούς τομείς για την οικονομία τους, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους δυσκολίες πέραν της μείωσης της παραγωγής ή του κινδύνου εγκατάλειψης. 

Ένα άλλο θέμα είναι η προαιρετική εφαρμογή του «ενεργού αγρότη». Η αλλαγή αυτή συνιστά αλλαγή πολιτικής, που κατά την άποψή μας θα ενισχύσει περαιτέρω τις κριτικές που δέχεται ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θέμα αρκετά επίκαιρο το τελευταίο διάστημα.  

Όσον αφορά στην ΚΑΠ μετά το 2020, ερμηνεύοντας τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα της διαβούλευσης, παρατηρούμε ότι είναι κοινή συνείδηση πολιτών, αγροτών και καταναλωτών, η σπουδαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής. 

Για την περίοδο μετά το 2020, η ΚΑΠ θα κληθεί να ανταποκριθεί σε μια σειρά από  μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές όπως: 

  • η δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, 
  • η παραγωγή επαρκών ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, 
  • η κλιματική αλλαγή, 
  • η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, 
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της υπαίθρου, 
  • η παραμονή του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές και η αντοχή του γεωργικού επαγγέλματος. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ και επικαιροποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ. Θα πρέπει να ταιριάξουμε τις αντίθετες απόψεις και να δείξουμε ότι η γεωργία αποτελεί μέρος των λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι βασικές μας θέσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020 έχουν ήδη αναφερθεί σε αυτή την αίθουσα και ουσιαστικά σκιαγραφούν μια κοινή και γεωργική πολιτική, μια πολιτική που στη βάση της αλληλεγγύης και συνεργασίας θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευελιξία και λιγότερη επικουρικότητα

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΠ μετά το 2020 σχεδόν θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα και έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο να εμβαθύνουμε στα θέματα.

Επιτρέψτε μου όμως να σχολιάσω το έγγραφο προβληματισμού το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά σε σκέψεις- προτάσεις για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της αγροτικής πολιτικής αλλά και σε πέντε δυνητικά σενάρια, εκ των οποίων τέσσερα αφορούν σε μείωση της χρηματοδότησης για τη γεωργία ή /και σε συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων.

Διαφωνούμε και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την Ισπανία που έφερε το θέμα των «οικονομικών της ΕΕ στο μέλλον για συζήτηση σήμερα. 

Το έγγραφο εγείρει σημαντικά ζητήματα τα οποία χρήζουν προσεκτικής μελέτης και άμεσων αντιδράσεων από μέρους μας, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ 2020 και διενεργείται η μελέτη επιπτώσεων εν  αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων από την Επιτροπή».