Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μελισσοκομικά Κέντρα: Οι όροι λειτουργίας

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι ελέγχου, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιχορήγησης για την υλοποίηση της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και φιλοξενούνται από Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς Φορείς σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ .

  • Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την υλοποίηση της δράσης 1.1 για το πρόγραμμα του έτους 2017, ανέρχεται σε 767.486,00 €.

Δικαιούχοι φορείς της Δράσης είναι οι Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Φορείς.

Γεωγραφική – Χωροταξική κατανομή των Κέντρων Μελισσοκομίας

Η Γεωγραφική και χωροταξική κατανομή των Κ.Μ., η έδρα ή οι έδρες τους και η ζώνη ευθύνης τους, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της Χώρας, καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Έδρα του κάθε Κ.Μ. είναι ο δικαιούχος φορέας και τόπος παροχής εργασίας όλη η ζώνη ευθύνης του. Όποτε κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Μ. και την εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης το Κ.Μ. δύναται να διαθέτει και άλλη έδρα, εντός στην ίδια ή σε άλλη Περιφερειακής Ενότητας εντός της ζώνης ευθύνης του.

Τα Κ.Μ. είναι αυτόνομες μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος «βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» ή άλλων Εθνικών και/ή Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν θέματα μελισσοκομίας, για την επίτευξη του συντονισμού την παρακολούθηση και την υλοποίησή τους.

Επιπλέον, οι απασχολούμενοι στα Κ.Μ. συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Συλλογικούς και Συνεταιριστικούς Φορείς των μελισσοκόμων καθώς επίσης και με μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής και τεχνικής υποστήριξης και αρωγής, όπου χρειάζεται.

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Ο δικαιούχος φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δεσμευτικός.

Πληρωμές πραγματοποιούνται:

α) με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

β) ανά τρίμηνο, με την υποβολή τριμηνιαίων φακέλων πληρωμής με τα δικαιολογητικά που αφορούν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υποβολή των φακέλων με τα δικαιολογητικά γίνεται το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο: Κέντρα Μελισσοκομίας