Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Τι αναφέρει το «έγγραφο προβληματισμού» για το μέλλον της ΚΓΠ και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα τη λευκή βίβλο της για το μέλλον της Ευρώπης, ως αφετηρία για μια ειλικρινή και ευρεία συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη του αύριο. Για να συμβάλει περαιτέρω στη συζήτηση αυτή, η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με βασικά θέματα που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη κατά τα επόμενα έτη.

Στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ε.Ε., το οποίο βασίζεται στην έκθεση για τη «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ», που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από ομάδα υψηλού επιπέδου που συστάθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατίθενται και οι σκέψεις για την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής:

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους και πληροί τους στόχους που θέτει η Συνθήκη. Η ΚΓΠ ήταν η πρώτη κοινή πολιτική της ΕΕ, ενώ έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου μέσω πολλών μεταρρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης, εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές επιλογές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η δικαιοσύνη της εν λόγω πολιτικής και παράλληλα να υλοποιηθούν οι αμετάβλητοι στόχοι της για τη διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινής διατροφής, ενός ανταγωνιστικού τομέα, δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό και προστασίας των φυσικών μας πόρων, των τοπίων μας, του περιβάλλοντος, καθώς και για τη δράση για το κλίμα.

Ο αντίκτυπος της πολιτικής βαίνει πέραν της σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος. Ωστόσο, πολλές αγροτικές περιοχές αισθάνονται παραμελημένες.

Αυξάνονται συνεχώς οι εκκλήσεις να επικεντρωθεί η πολιτική περισσότερο στην παροχή δημόσιων αγαθών, όπως είναι τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, η διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά του στην κυκλική οικονομία. Οι εργασίες όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ είναι σε εξέλιξη.

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται, συγκαταλέγεται η πρόταση να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των άμεσων ενισχύσεων ως προς τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές και τις φτωχότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να μειώσει τις άμεσες ενισχύσεις για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μία επιλογή προς διερεύνηση είναι η δυνατότητα να καθιερωθεί κάποιος βαθμός εθνικής συγχρηματοδότησης για άμεσες ενισχύσεις, ώστε να διατηρηθούν τα συνολικά επίπεδα της τρέχουσας στήριξης. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν μέσα διαχείρισης του κινδύνου για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να διαφυλάττει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πολιτικής: την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι βιώσιμες αγροτικές κοινότητες είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μεγαλύτερου τμήματος του εδάφους της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και ενίσχυση των συνεργειών με άλλα ταμεία. Προτείνεται, αφενός, να εξορθολογιστεί η δράση των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων στις αγροτικές περιοχές και, αφετέρου, να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις. Υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων της πολιτικής, αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή κινήτρων στους γεωργούς, ώστε να παρέχουν φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.

Οι γεωργοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, με θετικά κίνητρα βάσει συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο υπάρχων διοικητικός φόρτος για όλους τους γεωργούς.