Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013.

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Α. Ο δικαιούχος να είναι ασφαλισμένος στον ΕΛ.Γ.Α. ή να έχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. Όταν η εκμετάλλευση είναι καθόλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Όταν οι ζημιές προκαλούνται από τις θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι) του προγράμματος που δύνανται να εξομοιωθούν με θεομηνίες, βάσει επίσημων μετεωρολογικών στοιχείων.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ

  1. Θεομηνίες

Όταν η ζημιά οφείλεται αποδεδειγμένα στις θεομηνίες του προγράμματος (πλημμύρα, κατολίσθηση), μπορεί να ενισχύεται μία γεωργική εκμετάλλευση, εφόσον το συγκεκριμένο ζημιογόνο αίτιο έπληξε μία ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι υποδομές και εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Στις περιπτώσεις αυτές το επίπεδο των ζημιών θα πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, μεγαλύτερο του 30%, στο σύνολο των ομοειδών ειδών του παραγωγού και να τηρούνται τα προβλεπόμε- να από την παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα για τη φυτική παραγωγή, το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών άνω του 30%, καθορίζεται με βάση τη μέση παραγωγή της συγκε- κριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

  1. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Οι ζημιές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του προγράμματος (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχο- πτώσεις και χαλάζι) μπορούν να ενισχυθούν μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι επιπτώσεις των ζημιών είναι τόσο σοβαρές που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες.

Για να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των επιπτώσεων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει πληγεί μία ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία της περιοχής. Με σκοπό τον όσο το δυνατό αντικειμενικότερο ορισμό της ευρύτητας μιας ζημιάς, έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζημιάς, πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η ζημιά ισοδυναμεί με θεομηνία και μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο αυτό όριο έχει καθοριστεί σε μεγαλύτερο του 30% των ειδών της ευρύτερης περιοχής (Νομού/ Περιφερειακής Ενότητας, νησιού, ελαιοκομικής ζώνης, κλπ.), τόσο στις ορεινές και μειονεκτικές, όσο και στις λοιπές περιοχές.

Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, που οφείλονται στις προαναφερόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται σε άνω του 30% των ομοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού.

Ειδικότερα:

α. Για τη φυτική παραγωγή, όταν η ζημιά επέρχεται στην παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής (φυτικό κεφάλαιο πολυετών καλλιεργειών), το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, καθορίζεται σε επίπεδο Νομού/ ΠΕ Ελαιοκομικής Ζώνης, με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

Αποδεκτές είναι εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της κανονικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών τιμών αναφοράς, εφόσον οι τιμές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν βασίζονται σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις.

β. Για το πάγιο κεφάλαιο το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται σε μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού. Κατά γενικό κανόνα ο υπολογισμός των απωλειών γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης (πραγματογνωμοσύνη κατά εκμετάλλευση).

Εντούτοις, στην περίπτωση που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν μια ευρύτερη περιοχή με τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατόν να βασίζονται οι καταβολές της ενίσχυσης στις μέσες απώλειες, όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, υπό τον όρο ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν οδηγούν σε υπεραποζημίωση των δικαιούχων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ήτοι:

Ι) Ενισχύσεις για: 1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου. 2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου. Οι κρατικές αυτές ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ και εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατά- σταση, σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας.

ΙΙ ) Ενισχύσεις για: 1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση). 2. Απώλεια παραγωγής. 3. Καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων - ζωοτροφών (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο από την απόφαση αίτιο).

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  1. Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
  2. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο του προγράμματος η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται. 3. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ανοίγοντας το διπλανό αρχείο: ΚΟΕ 2013