Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αχλαδιά - Μηλιά - Κυδωνιά - Καρυδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με οδηγίες προς τους παραγωγούς.

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Η δεύτερη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές με αραιές συλλήψεις.

Φυτ/κά προϊόντα: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις πρώιμες περιοχές με: Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), {Εμαμεκτίν μπενζοέιτ-3 ημ.-μόνο στη μηλιά}, {Ετοφενπρόξ 7 ημ.-μόνο στη μηλιά}, Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινοσάντ (14 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ), Τ- Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ(28 ημ.), Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.). Κυδωνιά: Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός μεθύλ, Χλωρπυριφός.

Καρυδιά: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ. Σε μηλοειδή και καρυδιές των όψιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 29-31 Ιουλίου.

2.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Άμεση έναρξη προστασίας των αχλαδιών των πρώιμων περιοχών. Σε αχλαδιές και πρώιμες ποικιλίες μήλων των όψιμων περιοχών η προστασία να ξεκινήσει στο τέλος Ιουλίου (συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα) και να συνεχιστεί ως την συγκομιδή. Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν (7 ημ.) με ψεκασμό ή χρήση παγίδων με την ίδια δραστική ουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί στις αχλαδιές και στις πρώιμες ποικιλίες μηλιάς. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.
  • Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου