Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συνδεδεμένη ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα αφορά στα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη ενίσχυση διαμορφώνεται για κάθε μέτρο ως εξής:

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

Γενικοί όροι:

  1. διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
  2. δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ειδικοί όροι ανά μέτρο, για το μέτρο 1:

•Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής επικράτειας.

•Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους υπό μορφή ετήσιας συνδεδεμένης ενίσχυσης με βάση το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης ως εξής:

Α. για το Μέτρο 1 (βοοειδή) ανά Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ).

Β. Για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) ανά επιλέξιμο ζώο. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης για κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων με κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, το συνολικό αριθμό των επιλέξιμων ζώων για το Μέτρο 2 και τις συνολικές επιλέξιμες ΜΜΖ για το Μέτρο 1.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση: Ειδικά Δικαιώματα - Συνδεδεμένη