Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πυρηνοτρήτης, Ρυγχίτης και Ωτιόρυγχος στην Ελιά

Δελτίο Τεχνικών Προειδοποιήσεων για την Ελιά, εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.

(ποικιλία Κορωνέϊκη) :

Ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρπόδεσης - µικροί καρποί µεγέθους κόκκου σταριού.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:

(Prays oleae)

Οδηγίες:

Χρόνος επέµβασης: Στο δίκτυο παγίδευσης των όψιµων περιοχών, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. ∆ιαπιστώθηκαν πυκνές ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς. Οι νεαρές προνύµφες εκκολάπτονται πάνω στον κάλυκα, µπαίνουν στον καρπό και αναπτύσσονται τρώγοντας τον πυρήνα. Οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν πρόωρα. −Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟προνυµφών µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος είναι η καταπολέµηση των νεαρών προνυµφών πριν µπουν στον καρπό.

− Όψιµες περιοχές:

14 - 17 Ιουνίου. Ανάγκη καταπολέµησης έχουν ελαιώνες µε χαµηλή καρόδεση. Αν τα δέντρα έχουν δέσει ικανοποιητικά ή ̟παρουσιάζουν ασήµαντη καρποφορία δε χρειάζεται να ψεκάσετε.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ: ( µπίµπικας )
(Rhynchites cribripennis)
∆ιαπιστώσεις

Σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος που µετά την καρπόδεση τρέφεται στους νεαρούς καρπούς και στη συνέχεια ωοτοκεί σχηµατίζοντας µε το ρύγχος του τρύπες µορφής «κρατήρα» στην επιφάνεια των καρπών.

Η προνύµφη τρέφεται µέσα στον ̟πυρήνα του ̟προσβεβλημένου καρπού ̟προκαλώντας ̟πρόωρη καρπόπτωση. ∆ιαπιστώνονται ανησυχητικές ̟προσβολές τοπικού χαρακτήρα στις πρώιµες και στις µεσοπρώιµες περιοχές όπου οι προσβεβληµένοι καρποί διακρίνονται ξεκάθαρα. −Συστήνεται συχνή και προσεκτική εξέταση των ελαιώνων όλων των περιοχών για έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση.

− Στους ελαιώνες όψιµων ̟περιοχών να γίνει έλεγχος ̟πυκνότητας ̟πληθυσµού νωρίς το πρωί µε τίναγµα κλαδιών πάνω σε λευκή επιφάνεια. Αν καταµετρηθούν ̟περισσότερα από 3 - 4 ακµαία ανά κλάδο συστήνεται ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης, ιδιαίτερα εάν είχατε διαπιστώσει ζηµιές στην παραγωγή κατά τα δύο προηγούµενα χρόνια. Με επιλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου γίνεται συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη.
ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ: (Otiorrynchus cribricollis)

Οδηγίες:
Νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου βρίσκεται την ηµέρα κρυµµένο στο χώµα και τη νύχτα ανεβαίνει στο φύλλωµα από τον κορµό. Προσβάλει τα τρυφερά µέρη της βλάστησης προκαλώντας χαρακτηριστικά πριονωτά φαγώµατα περιφερειακά στα φύλλα και πτώση καρπών µαζί µε τον ποδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού. − Στις όψιµες περιοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό προσβολών συνιστάται να γίνουν επεµβάσεις στο έδαφος σε ακτίνα 50 εκ. γύρω από τη βάση του κορµού εναντίον των ακµαίων, µε εγκεκριµένο οργανοφωσφορικό σκεύασµα για τη διακοπή της ανόδου του εντόµου στα δέντρα. Μπορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Στην ήδη εγκεκριµένη στην καλλιέργεια της ελιάς δραστική phosmet για τον πυρηνοτρήτη και το δάκο, δόθηκε έγκριση σε σκεύασµα από 29-3-2017 µε τροποποίηση του φάσµατος δράσης και για τη µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Στατιστικά αποτελέσµατα του Υ̟ΠΑΑΤ για παραβάσεις λόγω χρήσης φυτο̟προστατευτικών προϊόντων στην καλλιέργεια της ελιάς από το 2013 µέχρι σήµερα, έδειξαν σε δείγµατα φύλλων, καρπών και ελαιολάδου ότι τα περισσότερα ευρήµατα µη επιτρεπτών υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αφορούσαν το ελαιόλαδο και τη δραστική ουσία chlorpyriphos που δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στην ελιά (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, Ν. 4036/2012). Χρησιµοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια της ελιάς.