Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Λαχανόκηπο Αγρινίου

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στελέχωσης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ κατά την θερινή περίoδο έτους 2017.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

1. Ένα (1) ατόμο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και

2. Ένα(1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξη (6)  ημερών, ήτοι από 29-6-2017 έως και 4-7-2017, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.