Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οι 11.337 δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης υπογράφει την Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι είναι 11.337 παραγωγοί.

Πιο αναλυτικά εντάσσονται:

α) στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (75.364.746,33 €), όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

β) στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (147.693.717,15€), όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε την απόφαση και να δείτε όλα τα ονόματα των δικαιούχων ανοίγοντας το διπλανό αρχείο: Απόφαση ένταξης -Βιολογική Γεωργία