Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Οι μεγαλύτεροι εχθροί των εσπεριδοειδών- μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για εχθρούς και ασθένειες που πλήττουν τα Εσπεριδοειδή, με ειδική αναφορά στην Τριστέτσα, την πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως.

 

Αναλυτικά:

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:

Οδηγίες:

H φετινή χρονιά ξεκίνησε µε χαµηλούς πληθυσμούς και περιορισμένες ̟προσβολές. Την ̟περίοδο αυτή οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης αυξάνονται και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για προσβολές στους καρπούς των όψιµων ̟ποικιλιών ̟πορτοκαλιών, µανταρινιών και γκρέιπ φρούτ. −Να συνεχιστεί η καταπολέμηση της µύγας στις όψιµες ̟ποικιλίες εσπεριδοειδών µε την εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών που θα επαναλαµβάνονται ανά 7 - 10 ηµέρες. Οι προσβεβλημένοι από τη µύγα καρποί εσπεριδοειδών είτε άλλων καρποφόρων δέντρων που βρίσκονται κοντά στον οπωρώνα πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:

Οδηγίες:

Παρατηρούνται προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηµατίζοντας στην κάτω επιφάνεια χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές. Στη συνέχεια τα φύλλα καρουλιάζουν, αποκτούν αργυρόχρωµη όψη και ξηραίνονται. Η ζηµιά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εµβόλια. − Άµεση έναρξη καταπολέμησης για την προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτείες. Οι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των σκευασµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούνται. − Στα δέντρα ̟αραγωγικής ηλικίας δεν απαιτούνται επεµβάσεις. Ο φυλλοκνίστης αντιμετωπίζεται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα όπως αποµάκρυνση λαίµαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Μαύρη ψώρα) και ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Σοβαρές προσβολές κοκκοειδών (ψώρες) εμφανίζονται συνήθως σε δέντρα ̟παραμελημένα µε ̟πυκνή βλάστηση. ∆ιαπιστώνεται αύξηση των ευαίσθητων στην χηµική καταπολέμηση νεαρών σταδίων.

− Καλλιεργητικά µέτρα: Κλαδοκάθαρος που επιτρέπει να λιάζεται και να αερίζεται το εσωτερικό των δέντρων και ̟περιορίζει την ανάπτυξη επιζήμιων ̟πυκνών ̟πληθυσμών των κοκκοειδών. − Χηµική καταπολέμηση: Στα δέντρα που ̟παρατηρούνται προσβολές συστήνεται καταπολέµηση στο διάστηµα: 17 – 20 Ιουνίου. Να προτιµηθούν σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα. Οι θερινοί πολτοί χρησιμοποιούνται σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC σε δέντρα ποτισµένα που βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση.

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ

Οδηγίες:

Οι προσβολές στη νεαρή βλάστηση είναι περιορισµένες.

− Συστήνονται καλλιεργητικά µέτρα που εξασφαλίζουν καλό αερισµό στο εσωτερικό των δέντρων και περιορίζουν την υγρασία (αποµάκρυνση των λαίµαργων βλαστών, ισορροπηµένες αρδεύσεις, περιορισµός όψιµων λιπάνσεων). − Αποφεύγετε τη χηµική καταπολέμηση διότι καταστρέφει το αποκλειστικό παρασιτοειδές του εριώδη, το υµενόπτερο Cales noaki.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επιλέγετε φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. ∆ιαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι που αναγράφονται µεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκοµιδής. Προτιµήστε σκευάσµατα µε περιορισμένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (παρασιτοειδή και αρπακτικά).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ

Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Η διασπορά του ιού CTV γίνεται:

1. Με µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εµβόλια).

2. Με έντοµα φορείς (αφίδες). Ένα από τα πλέον σηµαντικά µέτρα αντιµετώπισης είναι η χρήση πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Για το λόγο αυτό συστήνεται στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών:

1. Να µην προμηθεύονται δενδρύλλια εσπεριδοειδών από τυχαίους, παράνοµους «φυτωριούχους».

2. Να µην προµηθεύονται εµβόλια από αγνώστου φυτοϋγειονοµικής κατάστασης φυτείες.

3. Να προµηθεύονται δενδρύλλια και εµβόλια εσπεριδοειδών µόνο από νόµιµους φυτωριούχους που διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής επιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασµένα µε το σχετικό φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (το οποίο πρέπει να διατηρούν για τουλάχιστον ένα χρόνο) και την ετικέτα πιστοποίησης.

Για την προστασία των καλλιεργειών απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών µε φύλλα και ποδίσκους.