Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κριτήρια ένταξης αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

"Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει από 1.1.2017 με την αντικατάστασή του με το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03.08.2016), στο ειδικό καθεστώς υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου ΠΟΛ.1201/28.12.2016, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που ανάγονται σε παλαιότερα φορολογικά έτη.

Ωστόσο, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 3.γ του άρθρου 16 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56/13.04.2017), ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016.

Σύμφωνα, δε, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 3.α του άρθρου 16 του ν.4467/2017, εξαιρετικά, όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01.01.2017, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, μπορούσαν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών έως και 12.05.2017.

Οι ανωτέρω μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν στο έτος 2017 κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ να μην ενταχθούν από 01.01.2017 στο κανονικό καθεστώς λόγω είσπραξης επιδοτήσεων που ανάγονται σε παλαιότερα έτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν τα εν λόγω ποσά επιδοτήσεων είχαν καταβληθεί έγκαιρα στους αγρότες αυτούς, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα υπήρχε η υποχρέωση αλλαγής καθεστώτος. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται συνέπειες για τους μικρούς αγρότες, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους και οι οποίες δεν βρίσκονται σε συνάφεια με τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος αγροτών."

Τις ανωτέρω διευκρινίσεις έδωσε με έγγραφη απάντησή της η ΑΑΔΕ στη βουλή στο πλαίσιο απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή.

paseges.gr