Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Διαρθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις στον αγροτικό τομέα

Με απόφαση του Γ.Γ. Του ΥΠΑΑΤ, εντάσσεται η πράξη με τίτλο «Μελέτη εξειδίκευσης στρατηγικού στόχου: “Διαθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις” του αγροτικού τομέα της χώρας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα την ερχόμενη δεκαετία και της εξειδίκευσής της σε επιχειρησιακό επίπεδο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αφορά είτε σε πιθανή τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 είτε στο σχεδιασμό και τις στρατηγικές επιλογές για την επόμενη προγραμματική περίοδο υπάρχει αναγκαιότητα μελέτης, η οποία θα εξειδικεύει το στόχο «Διαθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις» σε επιχειρησιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε επίπεδο χρήσης του από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου:

Η μελέτη θα αφορά στην ανάλυση και στην εξειδίκευση των ακόλουθων στόχων:

⇒«Αποσαφήνιση του στρατηγικού προσανατολισμού όσον αφορά στη συνύπαρξη και στην εξειδικευμένη διαχείριση των διαφορετικών μοντέλων παραγωγής (μαζικού- ομογενοποιημένου, διαφοροποιημένου-ποιοτικού)»

⇒«Ενίσχυση κλάδων και προϊόντων που χαρακτηρίζονται: από υφιστάμενο ή εν δυνάμει συγκριτικό πλεονέκτημα, από υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία στην παραγωγή ή/και στις εξαγωγές, από δυνατότητες οικοδόμησης ευρέως πλέγματος εγχώριων κλαδικών διασυνδέσεων με τη βιομηχανία παραγωγής αγροτικών εισροών, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και με τις υπηρεσίες.»

Οι δύο στόχοι είναι αλληλένδετοι και η ανάλυσή τους θα συμπληρώσει το γενικό στρατηγικό προσανατολισμό με την απαιτούμενη κλαδική εξειδίκευση.

Δεδομένου ότι οι ιδέες-στόχοι για τον στρατηγικό προσανατολισμό συνύπαρξης του μαζικού- ομογενοποιημένου και του διαφοροποιημένου-ποιοτικού μοντέλου, καθώς και ο προσδιορισμός των κλάδων/προϊόντων προς ενίσχυση, χρήζουν τεκμηρίωσης και εξειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στην τεκμηρίωση σε ποιο μοντέλο παραγωγής μπορεί να ανήκει ένας κλάδος / προϊόν θα πρέπει να:

 Τίθενται κριτήρια για την οριοθέτηση κάθε μοντέλου.

 Με βάση τα κριτήρια να κατατάσσονται οι κλάδοι, προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες στο αντίστοιχο μοντέλο.

 Για κάθε μοντέλο συγκεντρωτικά, αλλά και για επιμέρους κλάδους και προϊόντα, να παρουσιάζονται συγκριτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη για διάστημα τουλάχιστον δεκαετίας.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, μεταξύ άλλων, είναι:

η αξία παραγωγής, η προστιθέμενη αξία (ιδιαίτερα η εγχωρία παραγόμενη) η ενδιάμεση ανάλωση, οι επιδοτήσεις, οι ανάγκες σε εργασία, οι ανάγκες σε εισαγόμενες εισροές, οι εξαγωγές, (ιδιαίτερα το εγχώρια παραγόμενο τμήμα τους), το σημείο ένταξης στις αλυσίδες αξίας, η ένταση και το είδος των κλαδικών διασυνδέσεων κ.ά.

Αναπόφευκτα, η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών θα πρέπει να επεκτείνεται και στη χωρική διάστασή τους, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες παραμέτρους σχετικές με τη διασύνδεση των κλάδων/προϊόντων/διαδικασιών με την παραγωγική δομή κάθε περιοχής.

Η συγκριτική ανάλυση των δύο μοντέλων και των επιμέρους συνιστωσών τους, θα προσφέρει πληροφορίες για αποφάσεις αγροτικής πολιτικής οι οποίες θα αποσκοπούν στην στήριξη εκείνων των κλάδων, προϊόντων και διαδικασιών που θα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτροφικού συστήματος.

Όσον αφορά στην εξειδίκευση αυτή θα περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής για τη μετάβαση από κλάδους/προϊόντα/διαδικασίες χαμηλότερης αναπτυξιακής συμβολής σε αντίστοιχη υψηλότερης.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 01/07/2017 έως 30/06/2018.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 12.400,00€.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.