Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

«Στροφή» στην αγροτική παραγωγή

Η διαχείριση και η υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η ταχύτερη ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που θα ενισχύσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 112,45 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα δοθούν στην αγροτική παραγωγή και στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί βασικό στόχο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειάς.

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του οράματος της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, το οποίο στηρίζεται κυρίως στη χρηματοδότηση έργων και δράσεων μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποβλήθηκαν 1.818 αιτήσεις/φάκελοι υποψηφίων Νέων Αγροτών (430 στην Αχαΐα, 750 στην Αιτωλοακαρνανία και 638 στην Ηλεία). Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανά υποψήφιο, εξαρτώμενο από το είδος παραγωγής και τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης.

Αν υπολογίσουμε ως μέσο όρο ενίσχυσης ανά ενδιαφερόμενο τα 20.000 ευρώ, με την κατανεμηθείσα δημόσια δαπάνη των 24.700.000 ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορούν να ενισχυθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι. Για την ένταξη και ενίσχυση όλων των επιλαχόντων υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 10-11 εκατ. ευρώ.

Τα υπομέτρα/δράσεις που θα υλοποιηθούν:

-Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

-Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν

-Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη με τελικό μη γεωργικό προϊόν

-Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

-Εγγειοβελτιωτικά έργα

-Έργα Αναδασμών

-Δασική οδοποιία

-Αγροτική οδοποιία

-Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για Νέους Γεωργούς

-Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές

-Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων, δικτύων και clusters για παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

-Ενίσχυση συνεργασίας φορέων αγροδιατροφικής αλυσίδας για ανάπτυξη βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών

CLLD/LEADER.

Εκτός των παραπάνω μέτρων/δράσεων και των αντίστοιχων πόρων τους που θα εκχωρηθούν για διαχείριση και εφαρμογή στις Περιφέρειες, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά μέτρα, τα οποία θα διαχειριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά οι δράσεις θα γίνουν στις Περιφέρειες και θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της.

Μεταξύ άλλων είναι:

  1. Τα μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα
  2. Η Βιολογική Γεωργία και η Βιολογική Κτηνοτροφία
  3. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
  4. Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  5. Ενίσχυση των δασικών περιοχών NATURA 2000
  6. Κατάρτιση των Νέων Γεωργών
  7. Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, και
  8. Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.