Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι προϋποθέσεις για γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός δασών

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης εντός δασικών εκτάσεων , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1782/Β/23 Μαΐου 2017.

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, ως και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 ν.998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, διενεργούνται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει,

α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,

β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του ν. 998/1979,

γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%,

δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 ν. 998/1979 όπως ισχύει,

ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αυτό αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας,

στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 1782/Β/23 Μαΐου 2017:

paseges.gr