Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων: Αποδεκτή μόνο σε Ενεργούς Γεωργούς

Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος 2017, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα.

 

Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, προκειμένου να λάβει τη βασική ενίσχυση ή άλλες άμεσες ενισχύσεις το έτος ενίσχυσης, που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση.

Δείτε αναλυτικά ποιος θεωρείτε Ενεργός Γεωργός, πιέζοντας τον διπλανό σύνδεσμο: Ποιος είναι ο “Ενεργός Γεωργός” για το 2017

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που γεωργός κατέχει οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, μπορεί δυνητικά να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών σε άλλον γεωργό, με ή χωρίς γη.

Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισάριθμο ή μεγαλύτερο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων από τον αριθμό των δικαιωμάτων. Ο μεταβιβαστής έχει τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσει οριστικά (με πώληση ή όποια άλλου είδους οριστική συμφωνία) ή να τα μεταβιβάσει προσωρινά (δηλαδή να τα εκμισθώσει για ορισμένο χρονικό διάστημα). Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με τη λήξη της περιόδου εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη.

Πώς και πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων

Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων με οποιοδήποτε τρόπο και όποτε επιθυμούν. Όμως για να παράξει αποτέλεσμα ένα δεδομένο έτος ενίσχυσης, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων μεταβίβασης.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταβίβασης γίνεται:

  • μέσω υποβολής αίτησης μεταβίβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • με χρήση υποδειγμάτων, διαμορφωμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάλογα με την κατηγορία της μεταβίβασης δικαιωμάτων. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη για ένα συγκεκριμένο έτος μία αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων, υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, δηλαδή ως την 15η Μαΐου κάθε έτους (έχει, ωστόσο, δοθεί μηνιαία παράταση).

Ο γεωργός οφείλει να υποβάλλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) και την αίτηση μεταβίβασης ως την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται για κάθε αίτηση για το έτος ενίσχυσης 2017. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υποβάλλει ήδη ΕΑΕ 2017 και στη συνέχεια αποφασίζει να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές στην ΕΑΕ 2017.

Στην περίπτωση μεταβίβασης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων! Από την εφαρμογή της παρακράτησης εξαιρείται:

  • η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
  • η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι.

Στη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ως άνω παρακράτηση, χωρίς εξαιρέσεις.

Ο αποδέκτης θα χάσει οριστικά το 25% της αξίας των δικαιωμάτων, όμως η αξία αυτή οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ποσά του Εθνικού Αποθέματος για τη χορήγηση δικαιωμάτων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενους γεωργούς. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται δεδομένο ότι οι συμβαλλόμενοι της αίτησης γνωρίζουν για την εφαρμογή της παρακράτησης καθώς και των τυχόν εξαιρέσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στην Υπουργική Απόφαση.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Υπάρχει διαθήκη του θανόντα αλλά η κληρονομιά των δικαιωμάτων ακολουθεί τις διατάξεις της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Πώς υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς?

Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει των διατάξεων της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Σε μία τέτοια περίπτωση επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο “μικτή”, υποβάλλεται η διαθήκη (προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ότι δεν γίνεται αναφορά στα παραπάνω) καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της εξ΄ αδιαθέτου διαδοχής (πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και η Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης).

Βάσει διαθήκης, τα δικαιώματα κληρονομούνται από δύο κληρονόμους, οι οποίοι συμφωνούν να τα κληρονομήσει ο ένας εκ των δύο. Πως υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς?

Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ο κληρονόμος εκ διαθήκης, που επιθυμεί να κληρονομήσει το σύνολο των δικαιωμάτων, επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο “διαθήκη”, υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης μαζί με την Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, συμπληρωμένη από τους κληρονόμους εκ διαθήκης.

Ο θανών έπρεπε να έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2016 τα αγροτεμάχια του, έτσι ώστε αυτά μεταβιβαστούν στον κληρονόμο ή αρκεί να υπήρχαν στο Ε9 του? Ο κληρονόμος, για τον οποίο εγκρίθηκε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς, πρέπει να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 αυτά τα αγροτεμάχια που κληρονόμησε (πιθανόν και άλλα που έχει) ή μπορεί να δηλώσει εντελώς άλλα αγροτεμάχια ?

Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων το έτος 2017, τα δικαιώματα διαχωρίζονται από τη γη, για την οποία χορηγήθηκαν. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 είτε τις κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθυμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα, που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

Μόνο στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης και όταν ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα χρειάζεται η απόδειξη ότι η επιλέξιμη έκταση του θανόντα έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να την μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη.

Αναλυτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεταβίβαση Δικαιωμάτων - Φυλλάδιο