Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μειωμένη τιμή, ακόμα και χωρίς άδεια χρήσης ύδατος

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ που, σε ότι αφορά τον Αγροτικό Εξηλεκτρισµό, εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς µε ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωµα ηλεκτροδότησής τους µε µειωµένη τιµή ρεύµατος, ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής.

Στο άρθρο 1, παράγραφος 5 της εν λόγω ΚΥΑ, περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναλόγως µε την περίπτωση. Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, για τις ήδη ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι Υπηρεσίες σας θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιηµένου ή τροποποιηµένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου παραγωγού, εφόσον κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.

Αναλυτικότερα, δείτε τη σχετική εγκύκλιο: Ηλεκτροδότηση- Μειωμένη τιμή