Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεγάλες προοπτικές για τις Ομάδες Παραγωγών

Συμφέρον των αγροτών είναι η οργάνωσή τους σε συλλογικές μορφές, σε ισχυρές Ομάδες Παραγωγών και υγιείς Συνεταιρισμούς. Μεγάλες οι δυνατότητες  για τους παραγωγούς. Δείτε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο για τις Ομάδες.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής επιβάλουν την οργάνωση των παραγωγών σε ισχυρά σχήματα. Η αυτονόητη αυτή υποχρέωση, ενισχύεται έτι περεταίρω από τα κίνητρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, καθώς οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ. Φυσικά, το σημαντικότερο όλων είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών και οι πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που αυτομάτως αποκτούν.

Σημειώνουμε ότι η Ένωση Αγρινίου, πρωτοπόρος στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον αγροτικό χώρο και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής, έχει έγκαιρα προετοιμάσει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι παραγωγοί της, ώστε να εξασφαλίσουν την κάλυψη των απαιτήσεων που επιβάλλει τόσο η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ όσο και των απαιτήσεων που επιβάλλει η αγορά για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα (υλοποίηση διαδικασιών Ο.Σ.Δ.Ε., εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής σε καλλιέργειες παραγωγών της, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σε μονάδες παραγωγής τροφίμων που διαθέτει κτλ). Η Ένωση Αγρινίου έχει προχωρήσει στη συγκρότηση ισχυρών Ομάδων, πολύ πριν καθοριστεί το σχετικό πλαίσιο.

Το ΦΕΚ (601/Β/24.2.2017), όπου περιλαμβάνεται η σχετική υπουργική απόφαση (397/18235 ΥΑ) για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών δημοσιεύτηκε πρόσφατα και ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια:

Απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί. Ειδικά για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, ισχύουν τα εξής:

Διαδικασία Αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. Για την αναγνώριση του ως Ομ.Π., Ο.Π. και ΕΟΠ το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του ν.π., ο αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του ν.π., προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων. Για την ενίσχυση των Ομ.Π. και των Ο.Π. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 702/2014 στην αίτηση του προηγούμενου εδαφίου αναγράφονται και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

Α) Η αίτηση για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π. συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του ν.π. της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

β) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π..

γ) Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης Ομ.Π. ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.

δ) Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας που θα περιγράφει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων της Ομ.Π. ή Ο.Π., ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά της.

ε) Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π., υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., στο οποίο προβλέπονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

αα) την υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομ.Π. ή Ο.Π. να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό,

ββ) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π. ή Ο.Π. και να διακινούν μέσω της Ομ.Π. ή Ο.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,

γγ) το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομ.Π. ή Ο.Π. ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία αυτής. Το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20%, ανεξάρτητα αν τα μέλη αυτά συμμετέχουν με μεγαλύτερο μερίδιο διάθεσης προϊόντων στην Ομ.Π. ή Ο.Π.,

δδ) την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας,

εε) τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, την οικειοθελή αποχώρηση μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. ή Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

Το καταστατικό των Ο.Π. του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013, εκτός αυτών του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, περιλαμβάνει πέραν των ανωτέρω και όσα προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 153 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

στ) Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Β) Η αίτηση για την αναγνώριση του ν.π. ως Ε.Ο.Π. πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των ν.π. που έχουν αναγνωριστεί ως Ο.Π. και είναι μέλη του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί σαν Ε.Ο.Π..

β) Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των ν.π. – μελών του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί ως Ε.Ο.Π.

γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ο.Π..

2. Η Π.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και την έκθεση του εισηγητή του άρθρου 3, παρ.1α, εδάφιο γγ) της παρούσας, ελέγχει:

α) εάν όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. είναι και μέλη του ν.π. που αιτείται αναγνώριση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις νομικές οντότητες του εμπορικού νόμου, και το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις μετά από αίτηση της επιτροπής,

β) εάν προκύπτει από το καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. ότι η σύσταση της Ομ.Π. ή Ο.Π., έγινε με πρωτοβουλία των μελών του ν.π.,

γ) εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συγκεκριμένα: όσον αφορά τις Ο.Π., η ελάχιστη εμπορευθείσα αξία παραγωγής να αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών. Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των τριών προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ο.Π.

Η Π.Ε.Α. υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, πλήρως αιτιολογημένη, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών.

Στην απόφαση αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης, τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Η απόφαση της επιτροπής αναρτάται στον οικείο ιστότοπο της Π.Ε.

3. Οι αποφάσεις των Επιτροπών (Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α.), καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ή συμβατικά από την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) ή την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας (ΔΑΟ) στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. του άρθρου 7, αναγράφοντας τα ανωτέρω στοιχεία και κοινοποιούνται:

α) Στους ενδιαφερομένους με απόδειξη.

β) Στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ.

γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

4. Κατά της απορριπτικής απόφασης της ΠΕΑ, το νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη ΔΕΑ, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της, με αίτησή του που κατατίθεται στην υπηρεσιακή μονάδα (ΔΑΟ /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της προσφυγής και δύναται να προσκομιστούν νέα στοιχεία.

Κατόπιν ο εισηγητής της ΔΕΑ, του άρθρου 3, παρ. 1β, εδάφιο γγ), συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση αναρτάται στους ιστότοπους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.

5. Η απόρριψη αίτησης αναγνώρισης του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν αποκλείει το δικαίωμα του να υποβάλλει νέα αίτηση για αναγνώριση στην ΠΕΑ.

6. Η υποβολή και η εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π. που έχουν μέλη σε περισσότερες της μιας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας της Χώρας γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια που εδρεύει η Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

 Αναλυτικά το ΦΕΚ