Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Ασθένειες στα Μηλοειδή και μέθοδοι αντιμετώπισης

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για έντομα και ασθένειες που πλήττουν τα μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις:

Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

Οδηγίες- Φυτ/κά προϊόντα:

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέχρι 14 Μαΐου με: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φενοξυκάρμπ, Χλοραντρανιλιπρόλ.

Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), Μεθοξυφενοζάιντ, Τεμπουφενοζάιντ.

Από 19 ως 22 Μάη με: Δελταμεθρίν,(Εμαμεκτίν μπενζοέιτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1.Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2.Από 19 ως 22 Μάη με: Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Φυτ/κά προϊόντα: Νάρκη:Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφενοζάιντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινετοράμ, Σπινοσάντ, Τ- φλουβαλινέιτ, Φενοξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ. Σέσια: Μπέτα συφλουθρίν.

ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.

► Φυτ/κά Προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Λάμπντα Συαλοθρίν, Πιριμικάρμπ, Σπιροτετραμάτ, Τ-φλουβαλινέιτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

Φυτ/κά Προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Beauveria bassiana ATCC 74040 (5), Εξιθιαζόξ (1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2),Μπιφεναζέιτ (1) Σπιροντικλοφέν (1) Συφλουμετοφέν (2), Τεμπουφενπυράντ(1), Φενπυροξιμέιτ (1).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Να συνεχιστεί η προστασία. Να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα που καταπολεμά και το ωίδιο Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 13/31-3-17.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες:

Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1.Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6- 8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2.Από 19 ως 22 Μάη με: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.