Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Από το 2020 η μείωση του αφορολογήτου των αγροτών

Τι περιλαμβάνει ο νέος Εφαρμοστικός νόμος.

Με ρυθμίσεις μείωσης του αφορολογήτου αγροτών, μισθωτών και συνταξιούχων από το 2020, αλλά και πρόβλεψη επιτάχυνσης του μέτρου σε περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου κατατέθηκε στην Βουλή ο Εφαρμοστικός Νόμος εκατοντάδων σελίδων, με περιλαμβάνοντας επίσης, περικοπές συντάξεων, τα αντίμετρα αλλά και τα δεκάδες άλλα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης.

Περιλαμβάνει και τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό 2018-2021 με τα πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ. Περιλαμβάνει, ακόμη, δεκάδες διατάξεις που εκτείνονται από τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τη μεταφορά ΔΕΚΟ στο υπερταμείο έως την προστασία στελεχών στην αναδιαρθρώσεις δανείων αλλά και τις κρίσιμες "ρήτρες" που ανοίγουν την "πόρτα" για να έρθουν όλα τα μέτρα το 2019.

Σχεδιάζεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 18 Μαΐου με τη διαδικασία του επείγοντος και έχει τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".

Οι ρυθμίσεις για το αφορολόγητο

Αναλυτικά η σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο έχουν ως εξής:

1. Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως εξής:

-σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
-σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.

-σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από -δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2020 και εφεξής.

2. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.

3. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής: ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 - 30.000 ευρώ, (σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 - 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 - 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 - 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%), μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 - 40.000 ευρώ και σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 - 65.000 ευρώ. (άρθρα 10,12 και 13)

Τα άρθρα

Τα σχετικά άρθρα για τα παραπάνω έχουν ως εξής:

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα Φορ. Συντελεστής
έως(ευρώ)
0

20000

20%

20.000,01

30000

29%

30.000,01

40000

37%

>=40000,01

45%


Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παρ. 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα Συντελεστής
έως(ευρώ)
0

30000

0%

30.000,01

40000

2,00%
40.000,01

65000

5,00%
65.000,01

220000

9,00%
>220.000 10,00%


Η ρήτρα επιτάχυνσης στην μείωση του αφορολογήτου

Η ρήτρα εμπροσθοβαρούς εφαρμογής των μέτρων ορίζεται ρητά στο νομοσχέδιο. Αναφέρεται ότι τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από το 2019 για το ασφαλιστικό και το 2020 για το φορολογικό πεδίο υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που σύμφωνα με την εκτίμηση των Θεσμών δεν προκαλείται στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και από τη δέσμη των κοινωνικών μέτρων θα προσαρμόζεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα, στον επιτρεπόμενο βαθμό λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα περί μη αποποίησης μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, αναφέρεται.

Επίσης ορίζεται ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με τους αναφερόμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης διαπιστώσει ότι στη βάση μιας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων σχετικά με την περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης η εμπροσθοβαρής (το 2019 αντί για το 2020) εφαρμογή του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, τότε οι διατάξεις του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης του φόρου στο φορολογητέο εισόδημα θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την πρώτη πρώτου 2019 και εφεξής αντί για το 2020…

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος σε συμφωνία με τους θεσμούς, ορίζει το νομοσχέδιο.

Δεκάδες παρεμβάσεις

Ο Εφαρμοστικός στις 100ντάδες σελίδες του ορίζει δεκάδες νέα μέτρα με κορυφαία την μείωση του αφορολογήτου και των συντάξεων

Στο συνταξιοδοτικό πεδίο περιλαμβάνει περικοπή από το 2019 της οικογενειακής παροχής των συντάξεων του Δημοσίου, το επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και  την περικοπή της προσωπικής διαφοράς για τις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις σε ποσοστό έως το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Τα αντίμετρα του 2019 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το επίδομα στέγασης, τις παρεμβάσεις για την βρεφονηπιακή φροντίδα, τα επιδόματα στήριξης τέκνων, την ενίσχυση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά 260 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αλλά και διάθεση ποσού έως 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για ενίσχυση του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο χρηματοδότηση έργων του αναπτυξιακού νόμου, υποδομές αγροτικής παραγωγής αλλά και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης που θα καταλήγουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες βιομηχανίες.

Στο φορολογικό πεδίο θεσπίζεται η μείωση του αφορολογήτου μαζί με τα φορολογικά αντίμετρα στο πεδίο του φόρου εισοδήματος, της φορολόγησης κερδών των επιχειρήσεων, της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και του ΕΝΦΙΑ

Περιλαμβάνει σε ειδικά κεφάλαια μεταξύ πολλών άλλων παρεμβάσεις.
-Για το εργασιακό.
-Για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα υγείας
-Για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων.
-Που αφορούν στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ.
-Στην ιδιωτική εκπαίδευση.
-Στην αγορά ενέργειας.
-Στη διαδικασία ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
-Στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
-Σχετικά με την ευθύνη των εκπροσώπων του δημοσίου και των τραπεζών που μετέχουν σε πράξεις αναδιαρθρώσεων.
-Συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν στο δημοσιονομικό συμβούλιο
-Μεταβιβάζονται στην εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών /ΕΔΗΣ ΑΕ το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στην Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σις Ελληνικές Αλυκές, στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου, στον Oργανισμό Κεντρικών Αγορών,  στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, στην  ΔΕΘ Helexpo και στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Επίσης εταιρείες από το ΤΑΙΠΕΔ πηγαίνουν στο υπερταμείο.
-Που ανακαθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία τιμολόγησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
-Αναφορικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
-Για την αναμόρφωση του μισθολογικού καθεστώτος στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια.

Για περισσότερα δείτε το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής ΕΔΩ

paseges.gr